EFRR

Rozwój kompetencji cyfrowych

Planowane wparcie obejmuje realizację projektów szkoleniowych m.in. w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych i projektów udostępniających usługi publiczne on-line. Wartość alokacji – 200 000,00 zł Wysokość wsparcia – 85% kosztów

Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej

Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Przedsięwzięcie obejmuje przede wszystkim rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury, adaptację i remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu (w

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zakres wsparcia Przedsięwzięcie obejmuje realizację projektów z zakresu: uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej, zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów, terenów, przestrzeni w

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Przedsięwzięcie będzie obejmować projekty inwestycyjne w infrastrukturę związaną z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową lub w infrastrukturę służącą wsparciu osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie obiektów świadczących usługi

Inwestycje przy obiektach zabytkowych

Zakres wsparcia W ramach przedsięwzięcia przewidziane są projekty z zakresu: prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy i przebudowy przy obiektach zabytkowych  (z wyłączeniem zabytków sakralnych i kultu religijnego) wpisanych do rejestru

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast