EFRROW

Wyposażenie obiektów kulturalnych

Przedsięwzięcie obejmuje budowę, modernizację i wyposażenie obiektów i instytucji kultury (np. ośrodki kultury, świetlice, kluby wiejskie) Wartość alokacji: 250 000,00 zł Wysokość wsparcia: pomoc przyznawana jest w wysokości 90% kosztów

Wsparcie powstania nowych miejsc noclegowych

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty z zakresu tworzenia nowych miejsc noclegowych w istniejących i nowopowstających obiektach świadczących usługi noclegowe. Wartość alokacji: 250 000,00 zł Wysokość wsparcia: pomoc przyznawana jest

Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego

Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) Przedsięwzięcie obejmuje inwestycje na zabytkowych obiektach sakralnych (np. kościoły, cerkwie, meczety, kaplice cmentarne) lub kultu religijnego (nagrobki,

Wsparcie na rzecz rozwoju

Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe Przedsięwzięcie obejmuje wszelkie działania wspierające rozwój działalności gospodarczych – nowopowstających i istniejących, w tym między innymi zakup

Inkubatory przetwórstwa lokalnego

Przedsięwzięcie przewiduje budowę inkubatora przetwórstwa produktów lokalnych w postaci przedsiębiorstwa spożywczego, w którym będzie prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub wprowadzania na rynek żywności

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast