EFS

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej

Przedsięwzięcie obejmuje dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w zakresie wyrównywania deficytów, zajęcia z

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane przede wszystkim działania rozwijające kompetencje kluczowe i niezbędne na rynku pracy u uczniów, zakup wyposażenia, w tym narzędzia TIK, pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych wraz z

Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest wsparcie jednostek opiekuńczych osób niepełnosprawnych oraz wsparcie innych usług zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób, w tym: Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc

Projekty aktywności lokalnej (PAL)

Przedsięwzięcie kierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie wykorzystuje instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Przedsięwzięcie może być skierowane do

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast