EFS

Działania na rzecz reintegracji

W ramach przedsięwzięcia zostanie utworzony między innymi Klub Integracji Społecznej oferujący osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym usługi reintegracji społeczno-zawodowej. Wartość alokacji – 550 000,00 zł Wysokość

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie ma na celu w szczególności opracowanie nowej oferty WTZ obejmującej usługi aktywnej integracji Wartość alokacji – 550 000,00 Wysokość wsparcia – 95% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie przekazywane jest jako

Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wsparcie osób biernych zawodowo poprzez wsparcie psychologiczno-doradcze, poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i organizację staży i praktyk zawodowych we współpracy

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast