Konkursy i wyniki oceny EFS

Komunikat do Naboru nr 4/2019 i 19/2019 dotyczący zmiany wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie  projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytucji Zarządzającej z dnia 30.10.2019 r. zmianie uległ minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez

Nabór nr 19/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z zakresu: typ projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 19/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast