Nabory wniosków

Informacja o możliwości składania wniosków

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 30.12.2013 r. do 28.01.2014 r.
Limit dostępnych środków dla Odnowy i rozwoju wsi: 684 864,00 zł
Limit dostępnych środków dla Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw: 163 181,32 zł

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski (w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jeden w wersji elektronicznej) należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w Sokółce, ul. Grodzieńska 1 (budynek SOK).
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną: biuro@szlaktatarski.org
UWAGA:  o wyborze wniosku przez LGD decyduje osiągnięcie min. 55% punktów  przyznanych podczas oceny według kryteriów lokalnych.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

PLIKI DO POBRANIA:

Pełna treść ogłoszenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja dodatkowa o Beneficjencie i operacji

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR – załącznik

Oświadczenie Beneficjenta o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie partnera o wspólnej realizacji operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Pliki do pobrania dotyczące „Odnowy i rozwój wsi”:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Odnowa i rozwój wsi

Pliki do pobrania dotyczące „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

Ekonomiczny Plan Operacji

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Wzór gwarancji

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast