Informacje

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż w pierwszym półroczu 2019 roku zamierza ogłosić nabory z zakresu OSI PRIORYTETOWEJ VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach:

1. Cel ogólny 1 Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
Cele szczegółowy 1.5 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Przedsięwzięcie 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych

Zakres wsparcia:
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty typ nr 6 – projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:
– rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych;
– utworzenie i wdrożenie aplikacji w obszarze edukacji ekologicznej i/lub turystyki o stopniu dojrzałości 3 lub 4;

Typ wnioskodawcy:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym:
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
• organizacje pozarządowe;
• partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.
Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.

2. Cel ogólny 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych,
Cel szczegółowy 2.2 Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego,
Przedsięwzięcie 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych

Zakres wsparcia:
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty typ nr 7 – projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, w szczególności:
• prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków),
• budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów,
• dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
• dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,
• konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,
• zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.
Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.
Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Typ wnioskodawcy:
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
• organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
• spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

3. Cel ogólny 3 Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska,
Cel szczegółowy 3.3 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
Przedsięwzięcie 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zakres wsparcia:
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Szlak Tatarski 2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty typ nr 9 – Rewitalizacja małej skali:
• projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej;
• projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego;
• przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
• projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
• projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Uwaga:
Operacja nie może dotyczyć wyłącznie remontu/modernizacji/przebudowy obiektu bez wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grupy docelowej.

Uwaga:
Operacja wpisująca się w typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali, musi zawierać analizę potrzeb, tj. analizę społeczno-gospodarczą i urbanistyczną sytuacji problemowych na rewitalizowanym obszarze, uwzględniającą m.in. diagnozę potrzeb i deficytów, trendów demograficznych, itp., ujętą w Studium Wykonalności/Analizie Wykonalności Projektu

Typ wnioskodawcy:
⦁ Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
⦁ Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
⦁ Organizacje pozarządowe,
⦁ Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
⦁ Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
⦁ Kościoły i inne związki wyznaniowe,
⦁ Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
⦁ Podmioty ekonomii społecznej,
⦁ Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
⦁ Towarzystwa budownictwa społecznego.

W związku z koniecznością przygotowania przez potencjalnych wnioskodawców dokumentacji technicznej stanowiącej bezwzględnie wymagane załączniki do wniosku prosimy wszelkie podmioty zamierzające składać wnioski o przyznanie pomocy o pilny kontakt z Biurem LGD w celu ustalenia zakresu wymaganej dokumentacji.

Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka tel.: (85) 711 50 50, e-mail: 

Szczegółowe opisy typów projektu znajdują się w Szczegółowym Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (str. 216-224) pod adresem:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_prawem_i_dokument/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2014-2020.html

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast