EFRROW

Inkubatory przetwórstwa lokalnego

Przedsięwzięcie przewiduje budowę inkubatora przetwórstwa produktów lokalnych w postaci przedsiębiorstwa spożywczego, w którym będzie prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub wprowadzania na rynek żywności pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.

Wartość alokacji: 500 000,00 zł

Wysokość wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych, maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 000,00 zł.

Beneficjent:

  1. Osoba fizyczna, jeżeli:
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
  • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
  1. osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  1. jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast