EFRR

Inwestycje przy obiektach zabytkowych

Zakres wsparcia

W ramach przedsięwzięcia przewidziane są projekty z zakresu:

  • prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy i przebudowy przy obiektach zabytkowych  (z wyłączeniem zabytków sakralnych i kultu religijnego) wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków,
  • budowy infrastruktury technicznej, informacyjnej, kompleksowe zagospodarowania terenu wokół obiektów,
  • dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
  • dostosowania obiektów do działalności kulturalnej,
  • konserwacji zabytków ruchomych i dostosowania pomieszczeń do ich przechowywania,
  • zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Wartość alokacji – 550 000,00 zł

Wysokość wsparcia – 85% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Typ beneficjenta

Podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

DO POBRANIA: Inwestycje przy obiektach zabytkowych

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast