EFRR

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Przedsięwzięcie będzie obejmować projekty inwestycyjne w infrastrukturę związaną z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową lub w infrastrukturę służącą wsparciu osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie obiektów świadczących usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wartość alokacji – 540 249,00 zł

Wysokość wsparcia – 85% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

Zakres wsparcia

Przedsięwzięcie przewiduje projekty z zakresu:

  • infrastruktury związanej z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,
  • infrastruktury związanej z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),
  • modernizacji infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług,
  • dostosowania obiektów, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Typ beneficjenta

Podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

DO POBRANIA: Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast