Informacje

Jak wykazać Komplementarność projektu z innymi projektami?

Jednym z lokalnych kryteriów wyboru obowiązującym dla naborów w ramach wszystkich typów operacji jest kryterium V. Komplementarność projektu z innymi projektami.

Podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru Rada Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, będzie weryfikowała czy projekt planowany do realizacji przez wnioskodawcę jest komplementarny z co najmniej jednym innym projektem.

Stowarzyszenie posługuje się definicją komplementarności przyjętą przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 w ramach Uchwały nr 64 w sprawie definicji „komplementarności”, zgodnie z którą: komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu.

Do uznania działań lub projektów za komplementarne nie jest wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, gdyż ten warunek może być wypełniony w odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.

W ramach LSR można wskazać komplementarność międzyprogramową, terytorialną bądź sektorową projektów LSR z innymi projektami realizowanymi ze środków europejskich (np. PROW 2014-2020, RPO 2014-2020, programy współpracy transgranicznej) lub innych (np. FIO, Programy MKiDN), które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w następującym zakresie:

– czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu,

– czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego,

– czy projekty są adresowane do tej samej grupy docelowej, tego samego terytorium, czy

rozwiązują ten sam problem;

– czy realizacja jednego projektu jest uzależniona od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia;

– czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej

realizowanych przedsięwzięć.

W celu wyszukania projektu komplementarnego można posłużyć się wyszukiwarką projektów dostępną na stronie: http://www.mapadotacji.gov.pl/

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast