Informacje

Komunikat do Naboru nr 4/2019 i 19/2019 dotyczący zmiany wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie  projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż zgodnie z komunikatem Instytucji Zarządzającej z dnia 30.10.2019 r. zmianie uległ minimalny zakres umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD oraz załącznik nr 1 do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).

 

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektów z EFS dotyczy:

–       wprowadzenia obowiązku stosowania zapisów Szczegółowych wytycznych dotyczących realizacji danego rodzaju projektów,

–       zmiany zapisu dot. zrealizowania zadania objętego kwotą ryczałtową, ale niezgodnie z założeniami i standardami określonymi we wniosku o dofinansowanie,

–       modyfikacji zapisów dot. stawek jednostkowych.

Ponadto zmianie uległy zapisy OWU w następującym zakresie:

–       wprowadzenie informacji o możliwości zatrzymania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w przypadku wystąpienia podejrzenia nieprawidłowości,

–       wykreślono obowiązek stosowania aspektów społecznych w ramach zamówień publicznych i zasady konkurencyjności,

–       zmieniono zapisy dotyczące zasad wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia pzp lub zasady konkurencyjności.

 

Komunikat dotyczy następujących naborów wniosków z EFS ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania Szlak Tatarski:

– 4/2019: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-4-2019-przedsiewziecie-1-2-2-projekty-aktywnosci-lokalnej-z-zakresu-typ-projektu-nr-6-programy-aktywnosci-lokalnej/

– 19/2019: http://szlaktatarski.org.pl/nabor-nr-19-2019-przedsiewziecie-1-3-2-wsparcie-rodzin-z-trudnosciami-oraz-mlodziezy-zagrozonej-wykluczeniem-spolecznym-z-zakresu-typ-projektu-nr-10-dzialania-skierowane-do-rodzin-w-tym/

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Komunikat IZ z dn. 30.10.2019 r.
  2. Wzór umowy podmioty inne niż LGD – aktualny od dn 22.10.2019 r.

 

Powyższa zmiana obowiązuje od dnia  22.10.2019 r., tj. dnia podjęcia uchwały nr 77/1215/2019 przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast