Konkursy i wyniki oceny EFRROW

Nabór 12/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 12/2020
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Rozwój oferty turystycznej
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1. Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych
na operacje z zakresu – podejmowania działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski: 04 czerwca 2020 r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski: 18 czerwca 2020 r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy

1) Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
2) Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytkach CD/DVD składa się w dwóch egzemplarzach.
3) Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
4) Pracownik biura LGD zobowiązany jest nadać każdemu wnioskowi o przyznanie pomocy indywidualne oznaczenie (znak sprawy – numer wniosku) i wpisać je na wniosku o przyznanie pomocy w odpowiednim polu. Numer ten powinien zostać odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD.
5) Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.
6) Do wniosku należy dołączyć oświadczenie do LGD o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

IV. Formy wsparcia oraz finanse:
Formy wsparcia:
Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tysięcy złotych.
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
Finanse:
• Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 70 000,00 zł.
• Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

V. Warunki udzielania wsparcia
Zakres tematyczny operacji:
Podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 (Dz. U. z 2019 poz. 664 z póżn. zm.)
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 – 2020) oraz Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Szlak Tatarski na lata 2014-2020 jak również realizować określone w niej wskaźniki tj:
• wskaźnik produktu: liczba nowych miejsc noclegowych,
• wskaźnik rezultatu: liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku
1. Wnioskodawca:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.

2. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt 1 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.);
5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
6) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

3. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli :
1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz.646), w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
2) Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r. poz. 646) i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
2a) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b i c ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 627, t.j. ze zm.);
3) biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację;
4) Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

4. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji.
1) Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, t.j. ze zm.);
2) Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR;
3) Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
a) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli Beneficjent:
• podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
• zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a – w przypadku,
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, chyba że korzysta z uprawnień, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
b) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5, a w przypadku gdy Beneficjent korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a.

5. Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

VI. Kryteria wyboru operacji:
Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli przejdzie pozytywnie ocenę zgodności operacji
z LSR oraz uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny zgodności operacji
z lokalnymi kryteriami wyboru, wynoszącą min 40% możliwych do uzyskania punktów w ramach oceny.
Maksymalna liczba punktów – 35 ; Minimalna liczba punktów – 14,00.
Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz w załączniku do ogłoszenia.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
3) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.szlaktatarski.org.pl, www.arimr.gov.pl, www.wrotapodlasia.pl oraz w wersji papierowej w biurze LGD Szlak Tatarski.
2) Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku
o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.
3) Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Zestawienie dokumentów
1. Wniosek o przyznanie pomocy
1. Wniosek o przyznanie pomocy
1. Wniosek o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
4. Biznesplan
4. Biznesplan
4. Biznesplan
5. Biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.4,
5. Biznesplan- tabele finansowe
6. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
6. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
7. Dodatkowe dokumenty:
a. Oświadczenie do LGD
7a. Oświadczenie do LGD
b. Zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD – 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD)
c. wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru porozumienie o współpracy – min. 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza)
d. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności.
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
9. Karta oceny wniosku i wyboru operacji wraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji
9. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
10. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
10. Lokalna Strategia Rozwoju Szlak Tatarski
11. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
11. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach PROW
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
13. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
13. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
14. Wzór umowy o przyznanie pomocy:
14. Wzór umowy o przyznanie pomocy
a) Załącznik do umowy: wykaz działek ewidencyjnych
14a. Wykaz działek ewidencyjnych
15. Wniosek o płatność
15. Wniosek o płatność
15. Wniosek o płatność
a) Załącznik nr 2 do wniosku o płatność: Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
15a. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
b) Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
15b. Sprawozdanie z realizacji Biznespalnu
c) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
15c. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu
16. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
16. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:
1. Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
2. Ustawie z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Przydatne dokumenty:
1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Szlak Tatarski
2. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
3. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018r. poz. 627 z póź. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz.664).

Linki:
Strona LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl
Strona Urzędu Marszałkowskiego: www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj
Strona ARiMR, PROW 2014-2020: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
e-mail: szlaktatarski@gmail.com
Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zamieszczonymi na stronie internetowej www.szlaktatarski.org.pl

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast