Informacje

Nabór 15/2017 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 15 /2017
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
Cel szczegółowy: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej
na operacje z zakresu typu projektu nr 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-047/17

 

1. Termin składania wniosków:
Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 22 listopada 2017 r. od godziny 08:00 do dnia 11 grudnia 2017r. do godziny 15:00.
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczenia do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 22 listopada 2017 r. od godziny 08:00 do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 15:00.
Termin rozstrzygnięcia naboru
Przewidywany termin to II połowa roku 2018

2. Miejsce składania wniosków
Dokumenty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w dniach trwania naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

3. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie od 22.11.2017r. Od godziny 08:00 do 11.12.2017r. Do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014(EFS).
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski:
• 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014(EFS), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały).
Wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną).
• 3 wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
• 1 egzemplarz załącznika do Wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),
• Wnioskodawca, który chce uzyskać punkty zgodnie z lokalnym kryterium wyboru dołącza 1 egzemplarz umowy lub porozumienia jednoznacznie określający reguły partnerstwa oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza,
• 3 egzemplarze wersji elektronicznej wniosku nagranej na nośniku elektronicznym.
Uwaga!!!
Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, o których mowa w art. 23 ust.2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w zakresie, który nie wpływa na istotna modyfikację wniosku.

4. Formy wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

5. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 1.: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości; Cel szczegółowy Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; PRZEDSIĘWZIECIE Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski – Typ Wnioskodawcy
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

We wniosku o dofinansowanie powinna zostać zawarta jednoznaczna informacja, że Beneficjent jest lub będzie organem prowadzącym wszystkich ośrodków, z których dzieci i/lub nauczyciele są objęci wsparciem.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
-art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
-art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 . o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
-przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania Wnioskodawcy, IZ RPOWP zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, czy dany Projektodawca – zgodnie z oświadczeniem złożonym we wniosku o dofinansowanie – nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy o finansach publicznych. Weryfikacja dokonywana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie rejestru podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych
z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku
o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.2 wniosku
o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.a projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:
4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

4d) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b).
4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP , realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP
w celu realizacji programów edukacyjnych.
4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e).

Kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte
w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 28,05 punktów.
(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę
w wysokości 55% maksymalnej liczby punktów).

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

6. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 500 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000,00 PLN
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego: – minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.
Maksymalna kwota wsparcia na poziomie jednego projektu wynosi 100 000,00 PLN

7. Inne ważne informacje

Wezwanie do uzupełnień
1. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit.b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w wyznaczonym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu wysłania wezwania przez LGD informacji drogą elektroniczną (z opcją potwierdzenia odbioru wiadomości) na adres wskazany we wniosku. LGD może dodatkowo powiadomić telefonicznie wnioskodawcę o przekazanym wezwaniu. Śladem rewizyjnym pozostaje elektroniczne potwierdzenie wysłania lub notatka służbowa z rozmowy telefonicznej.
Wezwanie wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów powinno mieć miejsce przynajmniej w przypadku, gdy:
1) dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu wniosku, iż wnioskodawca go załącza oraz;
2) dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to dokument obowiązkowy;
3) informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne.
Wezwanie, o którym mowa w pkt.1 wydłuża termin określony w art.. 21 ust. 1 ustawy RLKS o 7 dni.
2. Uzupełnienie wniosku, poprawienie w nim oczywistych omyłek, złożenie wyjaśnień lub dokumentów nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. Przez „istotne modyfikacje” należy rozumieć nieuzasadnione zmiany, tj. wykraczające poza braki formalne lub/i oczywiste omyłki w szczególności dotyczące:
-zakresu rzeczowego projektu (w tym kategorii wydatków),
-wartości projektu (kwota dofinansowania, wydatki kwalifikowalne),
-wartości wskaźników,
-terminów realizacji projektu,
-celów projektu.
Dopuszcza się jednokrotne wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Wezwanie powinno być skonkretyzowane i zawierać pełny zakres uzupełnień.
3. Po wpłynięciu stosownych uzupełnień lub poprawek wniosek o przyznanie pomocy poddawany jest ponownej weryfikacji.
4. W sytuacji, gdy nie uzupełniono, nie złożono stosownych wyjaśnień i dokumentów lub wpłynęły one po terminie lub też we wniosku stwierdzono zmiany wykraczające poza wskazane w piśmie, wniosek będzie weryfikowany na podstawie pierwotnie złożonych dokumentów.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (Załącznik Nr 6 do Ogłoszenia o naborze wniosków).
W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

8. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski http://szlaktatarski.org.pl/.

1.Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
1. Warunki udzielenia wsparcia – typ projektu nr 4
2.Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
2. Wzór wniosku o dofinansowanie
2.Nowy dokument – Wzór wniosku o dofinansowanie
3. Wzór oświadczenia do LGD Szlak Tatarski
3. Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
5.Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Lista warunków udzielenia wsparcia- typ projektu nr 4
6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.
6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia ze zm..
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
7. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS-2
8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach typu operacji nr 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.
8. Wykaz stawek dla typu projektu nr 4
9. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
9. Wzór wniosku o nad.,zmianę,wycof. dostępu do obsługi SL2014
10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
11. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD
11. Wzór umowy podmioty inne niż LGD
12. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS
12. Wspolna lista wskaznikow kluczowych EFS
13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
13. Wzór porozumienia dla pjb
14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
14. Załącznik. Wzór porozumienia z pjb – kwoty ryczałtowe
15. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
15. Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
16. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
16. Wzór wniosku beneficjenta o płatność
17. Potwierdzenie przyjęcia wniosku
17. Wzor_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie
18. LSR
18. LSR
19. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
19. PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

Linki
http://szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie http://www.szlaktatarski.org.pl oraz do wglądu w Biurze LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast