Konkursy i wyniki oceny EFRR

NABÓR nr 13/2020 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typu projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego – aktualizacja z dnia 20.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 13/2020
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych
na operacje z zakresu:
typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
w ramach
Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-041/20

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 31 sierpnia 2020 r. od godziny 08:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 14 września 2020 r. do godziny 15:00 28 września 2020 r. do godziny 15:00

(aktualizacja terminu zakończenia naboru dokonana w dn. 11.09.2020 r. po wyrażeniu zgody IZ)

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 14 września 2020 r. do godziny 16:00 28 września 2020 r. do godziny 16:00

(aktualizacja terminu zakończenia naboru dokonana w dn. 11.09.2020 r. po wyrażeniu zgody IZ)

 

II. Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
godziny pracy biura:
poniedziałek-piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków:

 1. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
 2. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.
 3. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres:  generator_efrr@wrotapodlasia.pl.
 4. W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFRR) LGD Szlak Tatarski zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej
  w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze.
 5. Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:
  a) w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w  wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 (EFRR) nr naboru wniosku dotyczący przedmiotowego naboru tj. 08.06.00-IZ.00-20-041/20. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku,
  b)Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Szlak Tatarski:
 • trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR);
 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie;
 • trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku: oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (1 egzemplarz oryginał – załącznik nr 10 do Ogłoszenia), Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności Projektu, uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls).

W związku z opublikowaniem w dniu 28.04.2020 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” w zakresie: „Zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11” nie jest wymagane wykonanie analizy finansowej projektu w ramach niniejszego konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych z dnia 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 dostępne są na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/

 1. Wersję papierową należy przygotować po wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej.
 2. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
 3. Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.
 4. We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
 5. Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/II.5

IV.Formy wsparcia:

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach naboru:

 1. Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego, PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 1. Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo;
z wyłączeniem osób fizycznych.

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
(Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

 1. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typ projektu 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

 • prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
 • budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów,
 • dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
 • dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,
 • konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,
 • zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku, gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu. Nie przewiduje się wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

 1. Kryteria wyboru operacji:

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawartych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 12,00 pkt. z maksymalnej liczby 30 pkt. przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

VI.Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 183 525,23 PLN

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

a) Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom        dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z          przygotowaniem projektów inwestycyjnych.

b)Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:

 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku pomocy, o której mowa w 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
 • w przypadku pomocy, o której mowa w 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art. 61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych;

b) projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski http://szlaktatarski.org.pl/

 1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.
  1.-Warunki-udzielenia-wsparcia-typ-7-aktualizacja-z-dnia-11.09.2020-r.
  1. Warunki udzielenia wsparcia typ 7 (aktualizacja z dnia 20.08.2020 r.)
  1.Warunki udzielenia wsparcia-typ-7

Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
  2.-Wzór-wniosku-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-RPO-WP-2014-2020-EFRR
 2. Formularz w zakresie Oceny Odziaływania na Środowisko.
  3.-Formularz-w-zakresie-OOŚ
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  4.-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  5.-Formularz-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-inną-niż-pomoc-w-rolnictwie-lub-rybołówstwie
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
  6.-Oświadczenie-o-kwalifikowalności-podatku-VAT
 6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
  7.-Oświadczenie-o-prawie-dysponowania-nieruchomością
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
  8.-Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-IZ
 8. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ.
  9.-Oświadczenie-o-niezaleganiu-z-informacją-wobec-rejestrów-prowadzonych-przez-GDOŚ
 9. Oświadczenie do LGD Szlak Tatarski.
  10.-Oświadczenie-do-LGD
 10. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
  11.-Oświadczenie-o-nieubieganiu-sie-o-dofinansowanie-w-osi-głównej

Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:

 1. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
  12.-Procedura-ustalania-lub-zmiany-kryteriów-wyboru-operacji
 2. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
  13.-Karta-oceny-wniosku
 3. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Typ nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.
  14.-Lista-warunków-udzielenia-wsparcia-w-ramach-działania-8.6-Inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-w-zakresie-EFRR-typ-projektu-nr-7

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:

 1. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
  15.-Instrukcja-użytkownika-Generatora-Wniosków-Aplikacyjnych-dla-RPO-WP-2014-2020
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
  16.-Instrukcja-wypełniania-wniosku-o-dofinansowanie-realizacji-projektów-w-ramach-RPO-WP-2014-2020
 3. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
  17.-Instrukcja-wypełniania-załączników-do-wniosku
 4. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ.
  18.-Instrukcja-wypełniania-Formularza-w-zakresie-OOŚ

Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
  19.-Wzór-umowy-o-dofinansowanie-projektu
 2. Wzór wniosku o płatność.
  20.-Wzór-wniosku-o-platność

Inne dokumenty (dokumenty LGD):

 1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
  21. Lokalna Strategia Rozwoju Szlak Tatarski
 2. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
  22.-Procedura-oceny-wniosków-i-wyboru-operacji-w-ramach-RPO-WP
 3. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
  23.-Regulamin-Rady-Stowarzyszenia-Lokalna-Grupa-Działania-Szlak-Tatarski

VIII. Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Linki:

http://szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:

W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
e-mail: szlaktatarski@gmail.com

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zamieszczonymi na stronie internetowej www.szlaktatarski.org.pl

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast