Informacje

Nabór nr 15/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 15/2020
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1. Kształtowanie przestrzeni publicznej
na operacje z zakresu:
typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali
w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-045/20

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 28 września 2020 r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 12 października 2020 r. do godziny 15:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 12 października 2020 r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków:
1. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
2. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.
3. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.
4. W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFRR) LGD Szlak Tatarski zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej
w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze.
5. Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:
a) w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 (EFRR) nr naboru wniosku dotyczący przedmiotowego naboru tj. RPPD.08.06.00-IZ.00-20-045/20 Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku,
b) Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Szlak Tatarski:
trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR);
– wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie;
trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku: oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (1 egzemplarz oryginał – załącznik nr 10 do Ogłoszenia), Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności Projektu.

W związku z opublikowaniem w dniu 28.04.2020 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „Informacji
o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”
w zakresie: „Zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11” nie jest wymagane wykonanie analizy finansowej projektu w ramach niniejszego konkursu.
Szczegółowe informacje dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych z dnia 10 stycznia 2019 r.
w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/

6. Wersję papierową należy przygotować po wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej.

7. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę
i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

8. Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

9. We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

10. Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/II.5 wniosku.

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 3.3.
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, Przedsięwzięcie 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Szlak Tatarski oraz wpisujące się
w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo;
z wyłączeniem osób fizycznych.
Typ wnioskodawcy:
⦁ Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
⦁ Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
⦁ Organizacje pozarządowe,
⦁ Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
⦁ Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
⦁ Kościoły i inne związki wyznaniowe,
⦁ Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
⦁ Podmioty ekonomii społecznej,
⦁ Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
⦁ Towarzystwa budownictwa społecznego.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
(Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali:
• projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
• projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
• projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.
Uwaga:
Operacja nie może dotyczyć wyłącznie remontu/modernizacji/przebudowy obiektu bez wpływu na rozwiązanie zdiagnozowanych problemów grupy docelowej.
Uwaga:
Operacja wpisująca się w typ projektu 9 – Rewitalizacja małej skali, musi zawierać analizę potrzeb, tj. analizę społeczno-gospodarczą i urbanistyczną sytuacji problemowych na rewitalizowanym obszarze, uwzględniającą m.in. diagnozę potrzeb i deficytów, trendów demograficznych, itp., ujętą w Studium Wykonalności/Analizie Wykonalności Projektu.

4. Kryteria wyboru operacji:
Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 10,80 pkt. z maksymalnej liczby 27 pkt. przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

VI. Finanse
• Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 347 296,74 zł

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:
a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych;
b) projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W sytuacji, gdy w projekcie wystąpi dochód zastosowanie ma metoda tzw. luki w finansowaniu
(art. 61 ust. 3 lit b Rozporządzenia Ramowego).

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
– Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski,
– Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
– Lokalne Kryteria Wyboru – załącznik nr 1. do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji;
– Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski http://szlaktatarski.org.pl/

1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.
1. Warunki udzielenia wspacia – rewitalizacja

Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

2.Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 EFRR
3. Formularz w zakresie Oceny Odziaływania na Środowisko.
3. Formularz w zakresie OOŚ
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
5. Formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
7. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych IZ
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ.
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ
10. Wzór oświadczenia do LGD Szlak Tatarski.
10. Oświadczenie do LGD
11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
11. Oświadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie w osi głównej

Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
13. Karta oceny wniosku
14. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Typ nr 9 (Rewitalizacja małej skali).
14. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju loklanego w zakresie EFRR typ projektu nr 9

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
15. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
15. Instrukcja użytkownika GWA2014
16. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
16. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020
17. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
17. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie
18. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ.
18. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ

Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
19. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
19. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
20. Wzór wniosku o płatność.
20. Wzór wniosku o platność

Inne dokumenty (dokumenty LGD):
21. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
21. Lokalna Strategia Rozwoju Szlak Tatarski
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPO WP
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale -VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Linki:
www.szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
e-mail: szlaktatarski@gmail.com

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zamieszczonymi na stronie internetowej www.szlaktatarski.org.pl

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast