Informacje

NABÓR nr 16/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej potrzeb do dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 16/2019
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
na operacje z zakresu:
typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego
w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-033/19

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 26 sierpnia 2019 r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 09 września 2019 r. do godziny 15:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 09 września 2019 r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków:
1. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/ generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 26.08.2019 r od godziny 8:00 do 09.09.2019 r do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Dokumenty pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie: instrukcja użytkownika GWA2014 (http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.7150), instrukcja wypełniania wniosku EFRR – (http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.3961)
2. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w terminie od 26.08.2019 r. od godziny 8:00 do 09.09.2019 r. do godziny 16:00:
trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR) wraz z załącznikami w tym 1 egzemplarz załącznika do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (załącznik nr 10 do Ogłoszenia);
– trzy egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie;
trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:
– studium wykonalności/analiza wykonalności projektu,
– uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls).
– Oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych. Wnioski, które wpłynął po terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 09.09.2019 r. do godziny 15:00, wersja papierowa wniosku do dnia 09.09.2019 r. do godziny 16:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 1.4.
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych, Przedsięwzięcie 1.4.3. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Szlak Tatarski oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR
z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:
⦁ Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych),
⦁ partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
⦁ organizacje pozarządowe,
⦁ przedsiębiorcy.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
(Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

3. Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 10: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:
• utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
• dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia
i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.
W obszarze infrastruktury edukacyjnej konieczne jest przeprowadzenie diagnozy rzeczywistych potrzeb i deficytów w tym obszarze oraz analizy pod kątem trendów demograficznych celem zapewnienia długoterminowej efektywności kosztowej zrealizowanych przedsięwzięć.
Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją rozdz. 2, art. 14 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty. Inwestycje możliwe wyłącznie wówczas, gdy interwencja EFS (działanie 9.1) jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb w powyższym zakresie.

4. Kryteria wyboru operacji:
Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji stanowiącej Załącznik nr 13 do Ogłoszenia, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia
w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 22,00 pkt z maksymalnej liczby 40 pkt przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

VI. Finanse
• Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 1 200 000,00 zł
• Maksymalna wartość dofinansowania projektu – 300 000,00 zł
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 50 000,00 zł
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie określono

Inne limity:
1. Wkład własny
a) projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
b) projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).
2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
• w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
• w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
• w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu,
o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013.
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych, tj. wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji.
Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.
1. Warunki udzielenia wspacia – infrastruktura przedszkolna

Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 EFRR
3. Formularz w zakresie Oceny Odziaływania na Środowisko.
3. Formularz w zakresie OOŚ
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
5. Formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
7. Oświadczenie o prawie dysponowanowania nieruchomością
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych IZ
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ.
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez gdos
10. Oświadczenia do LGD Szlak Tatarski.
10. Oświadczenie do LGD
11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
11. Oświadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie w osi głównej

Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
14. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Typ nr 10 Inwestycję w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.
14.-Lista-warunków-udzielenia-wsparcia-w-ramach-działania-8.6-Inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-w-zakresie-EFRR-typ-projektu-nr-10

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
15. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
15. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla RPO WP 2014-2020
16. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
16. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020
17. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
17. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
18. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ.

Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
19. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
18. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ19. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
20. Wzór wniosku o płatność.
20. Wzór wniosku o platność

Inne dokumenty (dokumenty LGD):
21. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
21. Lokalna Strategia Rozwoju Szlak Tatarski na lata 2014-2020
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPOWP
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale -VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Linki:
www.szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
e-mail:

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zamieszczonymi na stronie internetowej www.szlaktatarski.org.pl

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast