Informacje

NABÓR nr 2/2018 Z ZAKRESU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2. Poprawa stanu infrastruktury drogowej na rzecz włączenia społecznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1. Budowa infrastruktury drogowej na rzecz włączenia społecznego
na operacje z budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski: 26 marca 2018 r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski: 12 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Wniosek składany w wersji papierowej (trwałe spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym). Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na płytkach CD/DVD.
Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż data i godzina zakończenia terminu naboru wniosków.
Kopie dokumentów, dołącza się do wniosku o udzielenie wsparcia w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

IV. Formy wsparcia oraz finanse:
Formy wsparcia:
• Pomoc przyznawana jest w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
• Nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych;
• do 90% kosztów kwalifikowalnych – pozostali wnioskodawcy
Finanse:
• Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru –404 300,22 zł.
• Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

V. Warunki udzielania wsparcia
Zakres tematyczny operacji:
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
b) skracają dystans czy czas dojazdu do tych obiektów
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 – 2020) oraz Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Szlak Tatarski na lata 2014-2020 jak również realizować określone w niej wskaźniki tj:
• wskaźnik produktu: liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej na rzecz włączenia społecznego,
• wskaźnik rezultatu: liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego.
1. Wnioskodawca:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 t.j. z późn. zm.),
d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.
2. W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1)
4. O pomoc może ubiegać się również:
a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w pkt. 1 ppkt. 2, jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w pkt. 1 ppkt.2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 1.

3. Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu:
1) został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznania pomocy na operacje realizowane przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24.04.2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), zwaną dalej „organizacją pozarządową” w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013
b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.,
c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji
na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie
albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,
d) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”,
e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych,
f) podmiot ten wykaże, że:
· posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
· posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
· posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli
jest osobą fizyczną, lub
· wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
g) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
h) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie
jest wymagane przepisami odrębnymi.

4. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli :
Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej zgodnie z §11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ( Dz. U. z 2017 poz. 772 t.j. z późn. zm.).
Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
a) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 31 ust.1 lub 2 w/w rozporządzenia – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

5. Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:
1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013.
Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

6. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:
a) Od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od 1 stycznia 2014 r. ;
b) Zgodnie z przepisami:
– o zamówieniach publicznych – przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie
– ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie
c) W formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt. i rozporządzenia nr 1305/2013.

VI. Kryteria wyboru operacji:
Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie ocenę zgodności operacji z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie zgodności realizacji operacji z lokalnymi kryteriami wyboru wynoszącą min 55% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.

Maksymalna liczba punktów – 32 ; Minimalna liczba punktów – 17,60

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
3) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VII. Niezbędne dokumenty

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
– Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia Szlak Tatarski
– Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski;
– Lokalne Kryteria Wyboru – załącznik nr 1. do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji;
– Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.

Zestawienie dokumentów

1. Wniosek o przyznanie pomocy
1. Wniosek o przyznanie pomocy (xlsx)
1.1 Wniosek o przyznanie pomocy_pdf
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypelnienia wniosku o przyznanie pomocy
3. Formularz umowy o przyznanie pomocy
3. Formularz umowy o przyznanie pomocy
3.1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
3.1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
3.2 Wykaz działek ewidencyjnych
3.2 Wykaz działek ewidencyjnych
3.3 Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
3.3 kary administracyjne za naruszenie przepisow zamowien publicznych (.pdf)
4. Wniosek o płatność
4. Wniosek o platność(pdf)
4. Wniosek o platność(xlsx)
4.1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
4.1 Instrukcja wypelniania wniosku o platność
5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
5. Oswiadczenie podmiotu ubiegajacego się o przyznanie pomocy o wielkosci przedsiebiorstwa (pdf)
6. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
6. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegajacego się przyznanie pomocy o wielkości przedsiebiorstwa
7. Dodatkowe dokumenty LGD
a) Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych
7.a Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych
b) Zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD – 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD)
c) wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru
8. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji
8. Lokalne Kryteria Wyboru
9. Lokalne Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
9.Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowaszyszenia LGD Szlak Tatarski
10. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
10.Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
11. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
11.Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
12. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
12. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:
1. Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
2. Ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 t.j.).

Przydatne dokumenty programowe:
1. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Szlak Tatarski
2. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
3. Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 t.j.),
4. Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 562 z późn. zm. ),
5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 t.j. z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106),
7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005,
9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,

Linki:
Strona LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl
Strona Urzędu Marszałkowskiego: www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj
Strona ARiMR, PROW 2014-2020: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
e-mail:

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zamieszczonymi na stronie internetowej www.szlaktatarski.org.pl

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast