Informacje

Nabór nr 23/2019 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej typ nr 11 Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 23/2019
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej
na operacje z zakresu:
typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)
w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-052/19

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 02 grudnia 2019 r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 16 grudnia 2019 r. do godziny 15:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 16 grudnia 2019 r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków:
1. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl)
2. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w terminie od 02.12.2019 r. od godziny 8:00 do 16.12.2019 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).
3. Ponadto Wnioskodawca ma obowiązek złożyć do biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w terminie od 02.12.2019 r. od godziny 8:00 do 16.12.2019 r. do godziny 16:00:
3 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz 3 egzemplarze wersji elektronicznej (wersja pdf i XML) na płytach CD/DVD lub PENDRIVE wraz z załącznikami (studium wykonalności/analiza wykonalności projektu, uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego np. xls) oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku;
3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie;
– Oświadczenie do LGD o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

Wnioski które wpłyną w wersji elektronicznej i papierowej (zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia pkt. III) po ww. terminie nie podlegają ocenie.

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 3.3 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, Przedsięwzięcie 3.3.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Szlak Tatarski oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 11 Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR
z wyłączeniem osób fizycznych.
W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.
Typ wnioskodawcy:
⦁ Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

3. Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 11: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym). W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:
– wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie zwiększające efektywność energetyczną (wymiana źródeł światła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną) i/lub montaż nowych punktów oświetleniowych wykorzystujących rozwiązania energooszczędne minimalizujące zapotrzebowanie na energię elektryczną;
– wsparcie elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu.

4. Kryteria wyboru operacji:
Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji stanowiącej Załącznik nr 13 do Ogłoszenia, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 16,00 pkt z maksymalnej liczby 40 pkt przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

VI. Finanse
• Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 600 000,00 zł
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie określono

Inne limity:
1. Wkład własny
a) projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
b) projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).
2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
• w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
• w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
• w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu,
o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013.
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych, tj. wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji.
Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.
1. Warunki udzielenia wspacia – oświetlenie uliczne

Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 EFRR
3. Formularz w zakresie Oceny Odziaływania na Środowisko.
3. Formularz w zakresie OOŚ
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis.xls
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
5. Formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
7. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ.
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez gdoś
10. Oświadczenia do LGD Szlak Tatarski.
10. Oświadczenie do LGD
11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
11. Oświadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie w osi głównej

Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
14. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
14. Lista warunków udzielenia wsparcia EFRR typ 11

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
15. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
15. Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla RPO WP 2014-2020
16. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
16. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020
17. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
17. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
18. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ.
18. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ

Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
19. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
19. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
20. Wzór wniosku o płatność.
20. Wzór wniosku o platność

Inne dokumenty (dokumenty LGD):
21. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
21. LSR na lata 2014-2020 Szlak Tatarski
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPO WP
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale -VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Linki:
www.szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
e-mail:

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zamieszczonymi na stronie internetowej www.szlaktatarski.org.pl

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast