Informacje

Nabór nr 4/2020 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: typ projektu nr 3- Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 4/2020
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości.
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie przedsiębiorczości.
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.3: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
na operacje z zakresu: typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-011/20

I. Termin składania wniosków:
Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 26 lutego 2020 r. od godziny 8:00 do dnia 11 marca 2020 r. do godziny 15:30. 15:00
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 26 lutego 2020 r. od godziny 8:00 do dnia 11 marca 2020 r. do godziny 16:00.

II. Miejsce składania wniosków:
Dokumenty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w dniach trwania naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00. Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

III. Sposób składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS,
Wniosek o dofinansowanie jest składany w wersji elektronicznej, za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR lub GWA2014 EFS) wraz z wersją papierową i elektroniczną do LGD (CD/DVD, pendrive), zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy RLKS w terminie i formie wskazanej w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 19 ustawy RLKS.

Sposób złożenia wniosku o dofinansowanie:
1) wnioski o dofinansowanie operacji realizowane przez podmioty inne niż LGD będą składane w wersji elektronicznej (XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR lub GWA2014 EFS) w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wnioskodawca ma obowiązek złożyć również do LGD: 2 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz 2 egzemplarze wersji elektronicznej (wersja pdf i XML) na płytach CD/DVD lub PENDRIVE wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
2) złożenie wniosku o dofinansowanie potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników (o ile dotyczy) oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.
3) Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
Pracownik biura LGD zobowiązany jest nadać każdemu wnioskowi o dofinansowanie indywidualne oznaczenie (znak sprawy – numer wniosku) i wpisać je na wniosku o dofinansowanie w odpowiednim polu. Numer ten powinien zostać odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD.
Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna być zgodna.
Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie do LGD o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie podlegają ocenie. Ocenie nie podlegają również wnioski w sytuacji, gdy:
– wnioski złożono tylko w wersji elektronicznej (XML) za pomocą systemu GWA2014 w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, a brakuje 2 egzemplarzy w wersji papierowej wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
– wnioski złożone w wersji elektronicznej (XML) za pomocą GWA2014 w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, a 2 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku po terminie na złożenie wersji papierowych wniosków określonym w ogłoszeniu:
– brakuje wniosku w wersji elektronicznej (XML) złożonego za pomocą systemu GWA2014. Nie dopuszcza się złożenia wniosku w formie XML w innej formie niż przesłanie przez aplikację GWA2014 np.: na płycie CD/DVD lub pendrive.

IV. Formy wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako zwrot wydatków poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny – 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości; Cel szczegółowy – 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie przedsiębiorczości, PRZEDSIĘWZIECIE 1.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 9.1 SZOOP RPOWP, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski – Typ Wnioskodawcy
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:
Beneficjent/Projektodawca – jednostka będąca operatorem wsparcia, składająca do lokalnej grupy działania wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, za pośrednictwem której osoby fizyczne (Uczestnicy projektu) otrzymują wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń).

Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 3 w ramach Działania 9.1, tj.:
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
– indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu,
– dotację inwestycyjną,
– wsparcie pomostowe:
• finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych);
• specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/ wdrażania działań innowacyjnych).
Planowane wsparcie obejmuje m. in. Wypłatę dotacji inwestycyjnej osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej (w szczególności osobom pozostającym bez pracy).
Lokalne kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.
Warunkiem wyboru operacji znajdują jest uzyskanie minimum 15,60 pkt. z maksymalnej liczby 39 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

6. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 749 816,80 PLN.
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:
– minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

7. Inne ważne informacje
Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – dostępne na stronie www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze LGD Szlak Tatarski.
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

8. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD,
1.Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, typ nr 3
2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu EFS,
2.Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP EFS, wrzesień 2019
3. Wzór oświadczenia do LGD-Szlak-Tatarski,
3.Oświadczenie-do-LGD
4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji typ 3,
4.Karta oceny wniosku i wyboru operacji typ 3
5. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego,
5.Lista warunków udzielania wsparcia Działanie 9.1
6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
6.Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow współfinansowanych z EFS, wrzesień 2019
7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług,
7.Wykaz_stawek_typ_3
8. Wzór wniosku o nadanie / zmianę/ wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014,
8.Wniosek o nadanie zmianę SL2014
9. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS.
9.Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 09_07_2018
10. Wzór umowy podmioty inne niż LGD
10.Wzór umowy podmioty inne niż LGD – aktualny od 17.03.2020 r.
10.Wzór umowy podmioty inne niż LGD
11. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
11.Wzor_deklaracji_wystawcy_weksla_in_blanco_wraz_z_wekslem
12. Wzór wniosku płatność
12.Wzór wniosku o płatność
13. Potwierdzenie przyjęcia wniosku
13.Wzór_potwierdzenia_zlozenia_wersji_papierowej_wniosku_o_dofinansowanie
14. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów typ 3
14.Szczegółowe wytyczne dotyczące typu 3 – stawka jednostkowa
15. Zasady realizacji projektów w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego typ projektu nr 3,
15.Zasady_typ_3
16. Regulamin rekrutacji z załącznikami,
16.Regulamin rekrutacji z załacznikami
17. Regulamin przyznawania wsparcia z załącznikami,
17.Regulamin przyznawania wsparcia z załacznikami
18. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPOWP,
18.Procedura-oceny-wniosków-i-wyboru-operacji-w-ramach-RPO-WP
19. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji,
19.Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
20. Lokalna Strategia Rozwoju Szlak Tatarski na lata 2014-2020,
20.LSR-Szlak-Tatarski-2014-2020
21. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.
21.REGULAMIN-RADY LGD Szlak Tatarski

Linki
www.szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
generator wniosków aplikacyjnych
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie http://www.szlaktatarski.org.pl oraz do wglądu w Biurze LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast