Informacje

Nabór nr 6/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 6/2019
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej
na operacje z zakresu:
typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
w ramach
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-028/19

I. Termin składania wniosków:
Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), będzie prowadzony od dnia
09 maja 2019 r. od godziny 08:00 do dnia 24 maja 2019 r. do godziny 15:30.
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem przesłania oraz oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 09 maja 2019 r. od godziny 08:00 do dnia 24 maja 2019 r. do godziny 16:00.

II. Miejsce składania wniosków:
Dokumenty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w dniach trwania naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

III. Sposób składania wniosków:
Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie realizacji operacji (rozumianego również jako wniosku o dofinansowanie projektu) w formie dokumentu elektronicznego za pomocą Generatora Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014EFS), która jest dostępna na stronie RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
− 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014(EFS);
− wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie;
− 3 egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku tj. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych, oryginał (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
1. Wersję papierową należy przygotować po wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej.
2. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę
i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
3. Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.
4. We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/II.5 wniosku.

IV. Formy wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako zwrot wydatków poniesionych
i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych
wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości; Cel szczegółowy 1.4 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 4 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski – Typ Wnioskodawcy
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

3. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:
4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa Oświatowego;
– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.
4d) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b).
4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematyczno – przyrodniczych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych
w OWP , realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.
4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się
w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności uniwersalnych (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e).

4. Lokalne kryteria wyboru operacji
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności
z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 18,70 pkt. z maksymalnej liczby 34 pkt.

5. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

6. Finanse
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 319 977,00 zł
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 100 000,00 zł
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:
− minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

7. Inne ważne informacje
Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru operacji – dostępne na stronie www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze LGD Szlak Tatarski.
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku.
Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

8. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.
1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD kwiecień 2019
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP EFS
3. Wzór oświadczenia do LGD Szlak Tatarski.
3. Oświadczenie do LGD
4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
5. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Lista warunków udzielenia wsparcia typ 4
6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPOWP
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
7. Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS
8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.
8. Wykaz stawek dla typu projektu nr 4
9. Wzór wniosku o nadanie / zmianę/ wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014.
9. Wniosek o nadanie zmianę SL2014
10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
11. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami.
11. Wzór umowy podmioty inne niż LGD ZMIANA
12. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS.
12. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych
13. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD wraz z załącznikami.
13. Wzór porozumienia dla pjb
14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
14. Wzór porozumienia z pjb – kwoty ryczałtowe
15. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco.
15. Wzor deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
16. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS.
16. Wzór wniosku o płatność
17. Potwierdzenie złożenia wniosku.
17. Wzor potwierdzenia zlozenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
18. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów typ 4.
18. Szczegółowe wytyczne do typu 4
19. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
19. Lokalna Strategia Rozwoju Szlak Tatarski na lata 2014-2020
20. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.
20. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
21. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.
21. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Linki
www.szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie http://www.szlaktatarski.org.pl oraz dostępna jest do wglądu w Biurze LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast