Informacje

Nabór nr 8/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych z zakresu: typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 8/2019
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych
na operacje z zakresu:
typ projektu nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
w ramach
Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-019/19

I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 13 maja 2019 r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 27 maja 2019 r. do godziny 16:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 27 maja 2019 r. do godziny 16:00.

II. Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek-piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków
1. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014(EFRR), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od dnia 13.05.2019 r. od godziny 08:00 do 27.05.2019 r. do godziny 16:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).
2. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD Szlak Tatarski w terminie od 13.05.2019 r. od godziny 08:00 do 27.05.2019 r. do godziny 16:00:
a) trzech egzemplarzach wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały),
b) trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:
– analiza wykonalności projektu/studium wykonalności w formacie PDF,
– uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formacie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XML).
– oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu o takim samym zakresie rzeczowym w ramach osi głównych.
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 27.05.2019 r. do godziny 16:00, wersja papierowa wniosku do dnia 27.05.2019 r. do godziny 16:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na projekt jest przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego, PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 7 (Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
• organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
• spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

3. Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru wsparciem będzie objęty typu projektu 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:
• prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);
• budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów,
• dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
• dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,
• konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,
• zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.
Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu. Nie przewiduje się wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

4. Kryteria wyboru operacji:
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne kryteria wyboru operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji stanowiącej Załącznik nr 13 Ogłoszenia, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 55% z maksymalnej liczby 43 pkt.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 23,65 pkt.

5. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia, pt.: „Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD”.

VI. Finanse
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 201 308,77 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie określono
Inne limity:
1. Wkład własny:
– projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
– projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).
2. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
Projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
– w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
– w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
– w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art. 61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych13, tj. wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.
1. Warunki udzielenia wsparcia- dziedzictwo kulturowe kwiecień 2019

Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2.Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 EFRR
3. Formularz w zakresie Oceny Odziaływania na Środowisko.
3.Formularz w zakresie OOŚ
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de-minimis.xls
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
5. Formularz przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
6.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
7.Oświadczenie o prawie dysponowanowania nieruchomością
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych IZ
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ.
9.Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez gdos
10. Oświadczenia do LGD Szlak Tatarski.
10.Oświadczenie do LGD
11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
11. Oświadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie w osi głównej

Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
14. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Typ nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.
14.Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie EFRR typ projektu nr-8

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
15. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
15.Instrukcja użytkownika Generatora Wniosków Aplikacyjnych dla RPO WP 2014-2020
16. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
16.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020
17. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
17.Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
18. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ.
18.Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ

Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
19. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
19.Wzór umowy o dofinansowanie projektu
20. Wzór wniosku o płatność.
20.Wzór wniosku o platność

Inne dokumenty (dokumenty LGD):
21. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
21. Lokalna Strategia Rozwoju Szlak Tatarski na lata 2014-2020
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPOWP
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale – VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Linki:
www.szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
e-mail: szlaktatarski@gmail.com
Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zamieszczonymi na stronie internetowej www.szlaktatarski.org.pl

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast