Informacje

Nabór nr 9/2019 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo z zakresu typ projektu nr 1 – Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE
REALZIOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 9/2019
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski
Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
Cel szczegółowy 1.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie przedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo
na operacje z zakresu:
typu projektu nr 1
Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolność do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014 EFS: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-034/19

I. Termin składania wniosków:
Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS), będzie prowadzony od dnia 20 maja 2019 r. od godziny 8:00 do dnia 03 czerwca 2019 r. do godziny 15:30.
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 20 maja 2019 r. od godziny 8:00 do dnia 03 czerwca 2019 r. do godziny 16:00.

II. Miejsce składania wniosków:
Dokumenty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w dniach trwania naboru od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
Wnioski, które wpłyną do LGD po terminie nie podlegają ocenie, tj. pozostają bez rozpatrzenia.

III. Sposób składania wniosków:
1. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014(EFS), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS), najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru która jest dostępna na stronie http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych– w terminie od 20.05.2019 r. od godziny 8:00 do 03.06.2019 r. do godziny 15:30 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana).
2. Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do biura LGD Szlak Tatarski w terminie od 20.05.2019 r. od godziny 8:00 do 03.06.2019 do godziny 16:00:
a) trzech egzemplarzach wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie (jeden oryginał i dwie kopie lub trzy oryginały),
b) trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku:
c) oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, tj. wersja elektroniczna wniosku do dnia 03.06.2019 r. do godziny 15:30, wersja papierowa wniosku do dnia 03.06.2019 r. do godziny 16:00 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości; Cel szczegółowy 1.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie przedsiębiorczości; PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.4 Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski – Typ Wnioskodawcy:
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

3. Na co można otrzymać dofinansowanie – Typ projektu:
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 1 w ramach Działania 9.1, tj.:
Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo, obejmujące m.in.:
wsparcie psychologiczno-doradcze,
–  poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
– warsztaty oraz szkolenia, w tym z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i ich praktycznego zastosowania,
– staże, praktyki zawodowe.

4. Lokalne kryteria wyboru operacji:
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji , zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i otrzymać co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Warunkiem wyboru operacji znajdują jest uzyskanie minimum 21,45 pkt z maksymalnej liczby 39 pkt.

5. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

6. Finanse:
Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 749 814,80 PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:
– minimum 5 % wydatków kwalifikowanych projektu.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %.

7. Inne ważne informacje:
Miejsce udostępniania dokumentacji:
Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – dostępne na stronie www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze LGD Szlak Tatarski.
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu oraz prawo wycofania wniosku.
Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

8. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
1.Warunki udzielenia wsparcia typ projektu 1
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
2.Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP EFS
3. Wzór oświadczenia do LGD Szlak Tatarski
3. Oświadczenie do LGD
4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
4.Karta oceny wniosku i wyboru operacji
5. Lista warunków udzielenia wsparcia
5.Lista warunków typ projektu nr 1
6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
6.Instrukcja wypelniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow wspolfinansowanych z EFS
7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
7.Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 1
8. Podstawowe informacje dotyczące uzyskania kwalifikacji
8.Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji
9. Wspólna lista wskaźników kluczowych
9.Wspólna lista wskaźników kluczowych
10. Wzór umowy podmioty inne niż LGD
10.Wzór umowy podmioty inne niż LGD
11. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
11.Wzór porozumienia dla pjb
12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe
12.Wzór porozumienia z pjb – kwoty ryczałtowe
13. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
13.Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
14. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
14.Wzór wniosku o płatność
15. Wzór potwierdzenia złożenia wersji papierowej wniosku o dofinansowania
15.Wzór potwierdzenia zlozenia wersji papierowej wniosku o dofinansowanie
16. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
16.Wniosek o nadanie zmianę SL2014
17. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
17.Lokalna Strategia Rozwoju Szlak Tatarski na lata 2014-2020
18. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
18.Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPOWP
19. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.
19.Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
20. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
20.Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Linki:
www.szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
generator wniosków aplikacyjnych
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach związanych z naborem informacji udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie http://www.szlaktatarski.org.pl oraz do wglądu w Biurze LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast