Informacje

Szkolenie dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020.

W dniu 26 lipca br. w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski,
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka odbyło się szkolenie dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020, którzy zostali wybrani do realizacji operacji pt.: Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów. Szkolenie było prowadzone przez Panią Marzenę Cieślak – eksperta w zakresie wdrażania Podejścia Leader, posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

1) Zasady prawidłowej realizacji operacji, w tym w szczególności:

– wskazanie co obejmuje realizacja operacji;

– warunki umożliwiające rozpoczęcie realizacji operacji oraz sposób ich dokumentowania na etapie wniosku o płatność;

– zasady sporządzania wniosków o płatność oraz gromadzenia dokumentacji związanej
z rozliczaniem projektu;

– najczęściej popełniane błędy w ramach realizacji operacji, które mają wpływ na możliwość uzyskania refundacji.

2) Kwalifikowalność wydatków:

– maksymalne terminy realizacji operacji;

– brak możliwości finansowania operacji z udziałem innych środków publicznych;

– zobowiązania wynikające z umowy;

– racjonalność, zasadność i celowość wydatków określona w umowie a koszty przedstawiane do rozliczenia.

3) Zasady przeprowadzania postępowań w zakresie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji:

– ustalanie wartości zamówienia, niedozwolony podział zamówienia, zapytanie ofertowe, ocena złożonych ofert oraz realizacja zamówienia w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, dokumentowanie wyboru wykonawców;

– przykłady naruszeń konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań;

– zasady funkcjonowania portalu ogłoszeń.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za przybycie i uczestnictwo.

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast