EFRROW

Wsparcie na rzecz rozwoju

Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe

Przedsięwzięcie obejmuje wszelkie działania wspierające rozwój działalności gospodarczych – nowopowstających i istniejących, w tym między innymi zakup niezbędnego wyposażenia, urządzeń, maszyn, remont i budowę budynków a także wszelkie działania szkoleniowe służące podnoszeniu kompetencji osób z obszaru LGD w szczególności osób defaworyzowanych .

Wartość alokacji: 2 500 000,00 zł

Wysokość wsparcia:

– w przypadku zakładania działalności gospodarczej:

Pomoc przyznawana jest w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych a maksymalna kwota wsparcia wynosi 100 tys. zł, przy czym na działalność z zakresu handlu i usług pomoc przyznawana jest w wysokości 60 tys. zł, w pozostałych przypadkach 100 tys. zł.

w przypadku rozwijania działalności gospodarczej:

Pomoc przyznawana jest w wysokości:

– 60% kosztów kwalifikowanych a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 000,00 zł – w przypadku utworzenia jednego miejsca pracy

– 70% kosztów kwalifikowanych a maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł – w przypadku utworzenia dwóch  i więcej miejsc pracy ( przy czym na min. jednym miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grupy defaworyzowanej określonej w LSR).

Beneficjent:

  1. Osoba fizyczna, jeżeli:
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
  1. osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
  2. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności.

W przypadku, gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki wynikające z programu powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.

W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo (mikro – firma zatrudnia do 10 osób; małe – firma zatrudnia nie więcej jak 50 osób).

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast