EFRROW

Wsparcie powstania nowych miejsc noclegowych

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty z zakresu tworzenia nowych miejsc noclegowych w istniejących i nowopowstających obiektach świadczących usługi noclegowe.

Wartość alokacji: 250 000,00 zł

Wysokość wsparcia: pomoc przyznawana jest w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku jednostek sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%.

Beneficjent:

Osoba fizyczna, jeżeli:

  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia,
  • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
  • miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast