EFRROW

Wyposażenie obiektów kulturalnych

Przedsięwzięcie obejmuje budowę, modernizację i wyposażenie obiektów i instytucji kultury (np. ośrodki kultury, świetlice, kluby wiejskie)

Wartość alokacji: 250 000,00 zł

Wysokość wsparcia: pomoc przyznawana jest w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku jednostek sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%.

Dnia 09 września 2017 r. weszła nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 772; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1588.).

Najważniejsza zmiana dotyczy rozpisania szczegółowego § 18 rozporządzenia MRiRW i wsparcia dla JSFP.
Od 09 września 2017 r. w przypadku jednostek sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Beneficjent:

  1. osoba prawna z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
  1. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności.
Wielkość czcionki
Wybierz kontrast