Nabory wniosków

Zapraszamy do składania wniosków

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: „Odnowy i rozwoju wsi” oraz „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.

Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 22 sierpnia 2014 r.
Limit dostępnych środków – „Odnowa i rozwój wsi”: 206 727,16 zł
Limit dostępnych środków – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 65 016,68 zł

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski (w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jeden w wersji elektronicznej) należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w Sokółce, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka (budynek Sokólskiego Ośrodka Kultury).
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z wykazem pozostałych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z ich wzorami oraz kryteriami wyboru operacji można pobrać:

  • osobiście w Biurze Stowarzyszenia, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka (budynek Sokólskiego Ośrodka Kultury), w dni robocze w godz. od 8:00 do 16:00;
  • w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul Kleeberga 20, 15-691 Białystok;
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego www.prow.wrotapodlasia.pl;
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski www.szlaktatarski.org.pl

Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną szlaktatarski@gmail.com
UWAGA:  o wyborze wniosku przez LGD decyduje osiągnięcie min. 55% punktów  przyznanych podczas oceny według kryteriów lokalnych.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wniosek „Odnowa i rozwój wsi”

Instrukcja wypełniania wniosku „Odnowa i rozwój wsi”

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi „Odnowa i rozwój wsi”

Wniosek „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Instrukcja wypełniania wniosku „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Ekonomiczny Plan Operacji

Informacja dodatkowa o Wnioskodawcy i operacji

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie partnera o wspólnej realizacji operacji

Oświadczenie w-1_2_413_312

Oświadczenie w-1_3_413_312

Oświadczenie w-1_4_413_312

Oświadczenie w-1_5_413_312

Wzór zapytania ofertowego

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast