Informacje

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie refleksyjnym – 11 lutego 2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, który odbędzie się w dniu 11 lutego 2019 roku w godzinach 9:00-14:00, w siedzibie Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Warsztat poprowadzi Pan Michał Marciniak, przedstawiciel firmy STREFAPLUS – ekspert w dziedzinie funduszy unijnych (w tym również badań ewaluacyjnych), posiadający wieloletnie doświadczenie.

W warsztacie refleksyjnym będą uczestniczyć członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Biura.

Program szkolenia:
08:45 – 09:00
Rejestracja uczestników
09:00 – 09:45
Temat przewodni: Wprowadzenie do tematyki warsztatu refleksyjnego
Otwarcie warsztatu

  • Prezentacja celów warsztatu refleksyjnego i planowanych rezultatów warsztatu
  • Omówienie wymagań dotyczących ewaluacji i monitoringu wynikających z Wytycznych MRiRW 5/2017 z 18 sierpnia 2017 r.
  • Prezentacja wyników badań ankietowych z mieszkańcami obszaru LSR przeprowadzonych na potrzeby badania ewaluacyjnego wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju
  • Prezentacja stanu realizacji LSR i osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na podstawie projektu sprawozdania rocznego z realizacji LSR na 2018 rok

09:45 – 10:30
Temat przewodni: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała  zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? Dyskusja i warsztaty:

  • Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
  • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
  • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

10:30 – 10:45
Przerwa kawowa
10:45 – 13:00
Temat przewodni: Praca w grupach – warsztaty.
13:00 – 14:00
Poczęstunek, zakończenie warsztatu. Wolne wnioski i zapytania.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: szlaktatarski@gmail.com najpóźniej do dnia 8 lutego 2019 roku do godz. 16:00.

UWAGA!! Liczba miejsc ograniczona !!

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast