Informacje

Zapraszamy na szkolenie pt.: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów” – 29.10.2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów” dla beneficjentów PROW na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. w godzinach od 09:00 do 14:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka). Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak.

PROGRAM SZKOLENIA
09:00–11:00
Omówienie zasad prawidłowej realizacji operacji, w ukierunkowaniu na:

  • zakres realizacji operacji;
  • uwarunkowania umożliwiające rozpoczęcie realizacji operacji oraz sposoby prowadzenia dokumentacji na etapie wniosku o płatność;
  • przygotowanie wniosku o płatność, gromadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczenia projektu;
  • najczęściej występujące błędy w realizacji operacji (mające wpływ na możliwość pozyskania refundacji).

11:00–11:15
Przerwa kawowa
11:15–13:15
Normy przeprowadzania postępowań w zakresie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań uwzględnionych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji:

  • określanie wartości zamówienia, zapytanie ofertowe, weryfikacja złożonych ofert i realizacja zamówienia w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, gromadzenie dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawców;
  • przykłady nieprawidłowości w procesie wyboru wykonawców zadań; zasady funkcjonowania portalu ogłoszeń.

Aspekt kwalifikowalności wydatków:

  • terminy realizacji operacji;
  • zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy;
  • racjonalność, rzeczowość i celowość wydatków określona w umowie, w odniesieniu do kosztów wykazywanych do rozliczenia.

13:15–13:30
Przerwa
13:30–14:00
Dyskusja połączona z indywidualnymi zapytaniami beneficjentów.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: najpóźniej do dnia 28 października 2019 roku do godz. 15:00.

UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona !!!

Formularz_zgloszeniowy 29.10.2019

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast