Informacje

Zapraszamy na szkolenie: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów dla Beneficjentów PROW na lata 2014-2020” 28.12.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów dla Beneficjentów PROW na lata 2014-2020”, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. w godzinach od 09:00 do 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka). Szkolenie poprowadzi Kierownik Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Program szkolenia:
08:45–09:00 Rejestracja, wydawanie materiałów
09:00–11:00 Zasady prawidłowej realizacji operacji, w tym w szczególności:

 • wskazanie co obejmuje realizacja operacji;
 • warunki umożliwiające rozpoczęcie realizacji operacji oraz sposób ich dokumentowania na etapie wniosku o płatność;
 • zasady sporządzania wniosków o płatność oraz gromadzenia dokumentacji związanej z rozliczeniem projektu;
 • najczęściej popełniane błędy w ramach realizacji operacji, które mają wpływ na możliwość uzyskania refundacji.

11:00–11:15 Przerwa
11:15–13:15 Kwalifikowalność wydatków:

 • maksymalne terminy realizacji operacji;
 • brak możliwości finansowania operacji z udziałem innych środków publicznych;
 • zobowiązania wynikające z umowy;
 • racjonalność, zasadność i celowość wydatków określona w umowie a koszty przedstawiane do rozliczenia.

Zasady przeprowadzania postępowań w zakresie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji:

 • ustalanie wartości zamówienia, niedozwolony podział zamówienia, zapytanie ofertowe, ocena złożonych ofert oraz realizacja zamówienia w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, dokumentowanie wyboru wykonawców;
 • przykłady naruszeń konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań;
 • zasady funkcjonowania portalu ogłoszeń.

13:15–13:30 Przerwa
13:30–14:00 Podsumowanie szkolenia.Indywidualne pytania beneficjentów.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: szlaktatarski@gmail.com najpóźniej do dnia 27 grudnia 2018 roku do godz. 15.00.

UWAGA!! Liczba miejsc ograniczona !!

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast