Dokumenty obowiązujące

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla realizacji projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0001/16 pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zatwierdzonym w dniu 29 stycznia 2018 r.

ZRF styczeń 2018

Wielkość czcionki
Wybierz kontrast