1

Ankiety ewaluacyjne

ANKIETA MONITORUJĄCA

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą, beneficjent zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność. Przy danych z wniosku o przyznanie pomocy należy uwzględnić ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa).

Ankietę monitorującą prosimy składać się w wersji papierowej i elektronicznej wraz ze zdjęciami na płycie CD dokumentującymi wykonanie inwestycji do Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, w terminie 30 dni od otrzymania płatności ostatecznej.

ANKIETA MONITORUJĄCA

ANKIETA MONITORUJĄCA

Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwaPobierz

Ankieta badająca jakość udzielonego doradztwaPobierz

Formularze ankiety monitorującej (obowiązujące od 10.01.2020 r.):

Ankieta monitorująca dla działań realizowanych w ramach wdrażania LSR finansowanych z EFS

Ankieta monitorująca dla działań realizowanych w ramach wdrażania LSR finansowanych z EFRR

Ankieta monitorująca dla działań realizowanych w ramach wdrażania LSR finansowanych z EFRROW