1

Wyposażenie pracowni ceramicznej

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: Hanna Danuta Sienkiewicz

Tytuł: Wyposażenie pracowni ceramicznej „Glina wczoraj, dziś i jutro”

Wartość ogólna operacji: 20 722,16

Wartość wypłaconej pomocy: 16 335,72

Opis zrealizowanej operacji: Projekt zakładał zakup wyposażenia pracowni ceramicznej: pieca do wypalania ceramiki oraz innych materiałów niezbędnych do tworzenia i zdobienia wyrobów a także organizację warsztatów z ceramiki skierowanych do turystów i okolicznych mieszkańców. Dzięki nowemu wyposażeniu pracownia mieszcząca się w gospodarstwie agroturystycznym na „Końcu Świata” w Łapiczach stała się wyjątkowym  miejscem spotkań aktywnych kobiet z okolicznych miejscowości oraz atrakcyjnym miejscem pobytu turystów potrzebujących spokoju i chcących spróbować własnych sił w trudnej sztuce rękodzieła.
Historia krzyżami i kapliczkami przydrożnymi zapisana

Działanie: Małe projekty

Nazwa Beneficjenta: Fundacja „Uroczysko Kamienica”

Tytuł: Wydanie książki pt. „Historia krzyżami i kapliczkami przydrożnymi zapisana”

Okres realizacji operacji: 06.09.2012-28.02.2014

Wartość ogólna operacji: 21 200,00 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 16 960,00 zł

Opis zrealizowanej operacji: dzięki przyznanej pomocy finansowej Fundacja „Uroczysko Kamienica” mogła wydać publikację pt. „Historia krzyżami i kapliczkami przydrożnymi zapisana” autorstwa Pana Romualda Bujwickiego (ur. 1940 r.) od urodzenia związanego z powiatem sokólskim. Pan Romuald jako pasjonat historii tego obszaru prowadzi wieloletnie badania, których efektem było m.in. zebranie bogatego materiału na temat krzyży i przydrożnych kapliczek.

Wydana w ramach małego projektu publikacja, zawiera obszerną dokumentacje fotograficzną obiektów znajdujących się na terenie katolickiej parafii sokolańskiej (gm. Sokółka), majewskiej (gm. Sidra), hołodolińskiej (gm. Suchowola), chodorowskiej (gm. Suchowola), janowskiej (gm. Janów) i łubiańskiej oraz prawosławnej parafii sokólskiej. W pierwszej części opracowania autor przybliża historie związane z powstaniem krzyży i kapliczek (zilustrowane ponad 190 zdjęciami) przy jednoczesnym zachowaniu chronologii ich wznoszenia i ukazaniu istotnych dla całego terenu powiatu sokólskiego zdarzeń historycznych, które inspirowały te fundacje (epidemie, epizootie, lata głodu, powstania, uwłaszczenie, czasy wojen, komasacje gospodarstw, fakty natury religijnej i inne). Druga część zawiera zilustrowany zdjęciami opis architektury 34 typowych krzyży żeliwnych, kutych i drewnianych. W ostatniej części książki znajduje się inwentarz przydrożnych krzyży i kapliczek wg miejscowości z podaniem m.in. czasu fundacji, intencji, fundatora, miejsca ustawienia.

Publikacja może posłużyć jako swoisty przewodnik turystyczny szlakiem zabytkowych i ważnych ze względów historyczno-kulturowych kapliczek oraz krzyży, przyczynia się do utrwalenia oraz promowania lokalnej twórczości artystycznej, rzemieślniczej, a zważywszy na osobę autora – także pisarskiej. Wydanie książki przysłużyło się budowaniu i rozwijaniu patriotyzmu lokalnego oraz promocji całego obszaru działania LGD Szlak Tatarski.
Remont zabytkowej cerkwi w Samogródzie

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Tytuł: Wymiana okien i remont elementów stolarki okiennej w zabytkowej cerkwi w Samogródzie

Nazwa Beneficjenta: Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie

Okres realizacji operacji: grudzień 2012 r. – listopad 2013 r.

Wartość ogólna operacji: 165 931,71zł

Wartość wypłaconej pomocy: 120 000,00 zł

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Parafia Prawosławna pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie mogła dokonać wymiany i remontu stolarki okiennej w zabytkowej cerkwi w Samogródzie. Renowacji i wymianie podlegało łącznie 28 okien. Prace remontowe przyczyniły się do ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD.Drewniana cerkiew wzniesiona w 1867 roku jest przede wszystkim świątynią, jednak ze względu na wielokulturowość obszaru LGD stanowi także ciekawy punkt na trasach wędrówek turystycznych.
Budowa punktu serwisowego dla koni

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: ATJ Janusz Kaźmierowski

Tytuł: Budowa punktu serwisowego dla koni

Okres realizacji operacji: 28.10.2011-29.10.2012

Wartość ogólna operacji:

Wartość wypłaconej pomocy: 23 336,22

Opis zrealizowanej operacji: działania projektowe obejmowały budowę punktu serwisowego dla koni na terenie agroturystyki w miejscowości Lipina. Inwestycja zakładała wybudowanie drewnianej wiaty o wymiarach 6m x 12 m składającej się z 4 pomieszczeń: boksu dla koni, miejsca odpoczynku dla zawodników i obsługi, magazynu na niezbędne rzeczy dla zawodników i obsługi oraz toaletę. Miejsce to służy dziś jako punkt serwisowy podczas rajdów konnych. Spełnia ono funkcje miejsca odpoczynku, regeneracji sił koni i ludzi, badania weterynaryjnego stanu zdrowia koni, badania stanu sprzętu i wyposażenia, miejsca karmienia i pojenia koni. W punkcie tym może działać również serwis medyczny oraz punkt sędziowski, a także serwis kowalski.

Inwestycja ta była bardzo potrzebna dla regionu. W Gminie Sokółka od kilku lat odbywają się rajdy konne organizowane przez Klub Jeździecki BIK w Gieniuszach. Trasy tych rajdów biegną szlakami Puszczy Knyszyńskiej, doliną rzeki Sokołdy wśród łąk i pól Ziemi Sokolskiej. Są to jedyne w kraju trasy oznakowane w sposób trwały i zaakceptowany przez władze Polskiego Związku Jeździeckiego oraz nadleśnictwo i władze administracyjne. Dziś nowy punkt serwisowy podnosi jakość rajdów organizowanych w regionie, oferując miejsce niezbędne uczestnikom rajdów oraz wycieczkom konnym. To zdecydowanie przekłada się na ilość turystów i zawodników odwiedzających tereny województwa podlaskiego.
Zakup i instalacja kolektorów słonecznych w agroturystyce

Działanie: Małe projekty

Nazwa Beneficjenta: POL BUD Katarzyna Kucharewicz

Tytuł: Zakup i instalacja kolektorów słonecznych w agroturystyce

Okres realizacji operacji: 05.08.2010-13.06.2011

Wartość ogólna operacji: 18 479,58

Wartość wypłaconej pomocy: 10 603,04 zł

Opis zrealizowanej operacji: projekt zakładał zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych w celu ogrzewania wody w gospodarstwie agroturystycznym. W skład zakupionego zestawu kolektorów słonecznych weszło 6 kolektorów płaskich, zasobnik na wodę o pojemności 400 litrów oraz elementy niezbędne do uruchomienia urządzeń. Dzięki temu w budynku należącym do gospodarstwa agroturystycznego można ogrzewać wodę użytkową. Realizacja projektu, którego Beneficjentem była firma POL BUD, pozwoliła przede wszystkim na podniesienie konkurencyjności gospodarstwa agroturystycznego, prowadzonego przez jego właścicielkę Katarzynę Kucharewicz. Natomiast kolektory słoneczne jako urządzenia wykorzystujące energię źródeł odnawialnych pozytywnie wpływają na stan środowiska naturalnego. Jest to istotne m. in. z tego powodu, że  gospodarstwo agroturystyczne znajduje się blisko chronionego obszaru Puszczy Knyszyńskiej (miejscowość Planteczka, gmina Sokółka).
Mapa przyrodniczo-turystyczna LGD „Szlak Tatarski”

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”

Tytuł: Mapa przyrodniczo-turystyczna LGD „Szlak Tatarski”

Okres realizacji operacji: 28.10.2011-28.02.2013

Wartość ogólna operacji:

Wartość wypłaconej pomocy: 24 000 zł

Opis zrealizowanej operacji: Mapa przyrodniczo-turystyczna LGD Szlak Tatarski to projekt, którego zadaniem było podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rozwój informacji i promocji obszarów wiejskich przy pomocy mapy turystyczno-przyrodniczej obszaru LGD. Jego beneficjent, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”, realizując powyższy projekt  nawiązało współpracę z Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym, w ramach którego na obszarze LGD działa kilkanaście podmiotów – kwater agroturystycznych.

Dobrze przygotowana mapa to bez wątpienia narzędzie, które zachęca turystów i mieszkańców regionu do poznawania (mniej lub bardziej znanych) atrakcji turystycznych. Z całą pewnością opracowana przez Beneficjenta mapa przyrodniczo-turystyczna stała się skutecznym narzędziem promocji i informacji o obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Mapa w interesujący sposób prezentuje obiekty infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej oraz poprawia dostępność do rozwiniętej infrastruktury pełniącej funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe. W mapie przyrodniczo-turystycznej LGD Szlak Tatarski znalazły się opisy walorów naturalnych i kulturowych, co – oprócz efektu promocyjnego – przyczynia się również do zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miejscowości. Umieszczono tam informacje o infrastrukturze turystycznej i handlowej, a także opisy obiektów kulturowych, historycznych i przyrodniczych. Niezwykle istotny jest fakt, że to lokalne zasoby naturalne są podstawową treścią mapy. Wśród nich znajdują się m.in. opisy rezerwatów, w tym rezerwatu NATURA 2000.
Budowa Ruskiej Bani

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: Marek Grzegorz Marszałek

Tytuł: Budowa Ruskiej Bani

Okres realizacji operacji: 28 grudnia 2011 r. – 30 marca 2012 r.

Wartość ogólna operacji:  42 700,00 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 25 000,00 zł

Opis zrealizowanej operacji: współfinansowanie projektu ze środków PROW 2007-2013 umożliwiło Beneficjentowi budowę tradycyjnej Ruskiej Bani na terenie prowadzonego gospodarstwa agroturystycznego. Prace obejmowały przygotowanie fundamentu sauny, postawienie ścian z bali drewnianych oraz więźby dachowej, pokrycie dachu, a także wykonanie paleniska i wykończenie obiektu wewnątrz. Inwestycja urozmaiciła ofertę rekreacyjną gospodarstwa, co przełożyło się na znaczący wzrost liczby turystów korzystających z jego usług.
Wieczór czterech kultur

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach

Tytuł: „Wieczór czterech kultur”

Okres realizacji operacji: 5 lutego 2010 r. – 29 listopada 2010 r.

Wartość ogólna operacji: 18 830,00 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 8 452,33 zł

Opis zrealizowanej operacji: Dzięki środkom PROW 2007-2013 Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach zorganizował w dniach 24-25 lipca 2010 roku imprezę plenerową pn. „Wieczór Czterech Kultur”. Przedsięwzięcie miało na celu budowanie i utrwalanie tożsamości kulturowej wśród mieszkańców, a także podtrzymywanie dialogu międzykulturowego poprzez promowanie tradycji regionalnych oraz wspólną zabawę. Organizatorzy zapewnili uczestnikom szereg atrakcji, przede wszystkim występy tanecznych i muzycznych zespołów reprezentujących folklor czterech narodowości zamieszkujących obszar objęty LSR – polskiej, białoruskiej, tatarskiej i żydowskiej. Ponadto chętni pod okiem profesjonalnych instruktorów mogli wziąć udział w warsztatach tańca, rękodzieła ludowego (tkactwa) oraz zajęciach poświeconych kuchni białoruskiej i tatarskiej. Wydarzenie wzbogaciły liczne zawody sportowe (zawody wędkarskie, rajd rowerowy, turniej szachowy, turniej piłki nożnej), w ramach których zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Impreza ma charakter cykliczny i co roku ściąga do Krynek rzesze turystów zafascynowanych wielokulturowością obszaru.
Warsztaty Kultury Tatarskiej

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „ASMAN”

Tytuł: Warsztaty Kultury Tatarskiej

Okres realizacji operacji: 10 września 2010 r. – 4 lipca 2011 r.

Wartość wypłaconej pomocy: 13 585,00 zł

Opis zrealizowanej operacji: „Warsztaty Kultury Tatarskiej” są kolejnym projektem zrealizowanym przez Fundację „Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich Asman” przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013. Celem operacji było podtrzymywanie oraz promowanie wielokulturowej tradycji regionu poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. konferencji naukowych poświęconych historii i kulturze mniejszości tatarskiej, w których wzięli udział Tatarzy z Polski, Litwy i Białorusi. W ramach operacji przeprowadzono ponadto warsztaty kuchni tatarskiej, skierowane do młodzieży różnych narodowości zamieszkujących obszar objęty LSR. Wspólne przygotowywanie tradycyjnych świątecznych potraw – kołdunów, pieremiaczy, czebureków – wzmocniło integrację społeczności lokalnej oraz przyczyniło się do podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej wśród uczestników zajęć.
Organizacja Rolniczego Święta Tatarskiego Sabantuj

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „ASMAN”

Tytuł: Organizacja Święta Tatarskiego Rolniczego Sabantuj

Okres realizacji operacji: 08 października 2010 r. – 35 marca 2011 r.

Wartość wypłaconej pomocy: 14 935,78 zł

Opis zrealizowanej operacji: w ramach przedsięwzięcia Fundacja „Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich Asman” zorganizowała w dn. 26.06.2010 roku w Kruszynianach odradzające się tatarskie Święto Pługa – „Sabantuj”. Huczne obchodzenie zakończenia wiosennych prac polowych ma ponad 1000-letnią tradycję i od zawsze stanowiło ważne wydarzenie w życiu społeczności tatarskiej. Organizatorzy festynu przygotowali dla miejscowej ludności oraz turystów liczne atrakcje związane z kulturą Tatarów, m.in. prezentacje zwyczajów, pieśni i tańców, warsztaty kuchni i rękodzieła, a także pokazy strzelania z łuku tradycyjnego oraz jazdy konnej. Na uczestników święta czekały ponadto konkursy z nagrodami, a także degustacja tatarskich potraw, takich jak pierekaczewnik czy kołduny. Realizacja operacji przyczyniła się do budowania więzi społecznych oraz pobudzenia aktywności wśród mieszkańców, jak również popularyzowania wiedzy o kulturze i historii mniejszości tatarskiej, a także promocji obszaru LGD Szlak Tatarski.
Remont dachu świetlicy przy remizie strażackiej

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: Gminna Krynki

Tytuł: Remont dachu na budynku świetlicy przy remizie strażackiej w Krynkach wraz z wyposażeniem.

Okres realizacji operacji: 5 lutego 2010 r. – 31 stycznia 2011 r.

Wartość ogólna operacji: 47 358,72 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 15 287,41 zł

Opis zrealizowanej operacji: W ramach „Małego projektu” Beneficjent wykonał remont dachu świetlicy mieszczącej się przy remizie strażackiej w Krynkach, a także zakupił do niej podstawowe wyposażenie (krzesła, stoliki, regał, wieszaki, ścianka informacyjna). Dzięki staraniom Wnioskodawcy społeczność lokalna zyskała nowy ośrodek kulturalny, w którym odbywają się liczne pokazy i wystawy okolicznościowe oraz prowadzone są kółka zainteresowań. Świetlica stanowi atrakcyjne miejsce spotkań i integracji mieszkańców w różnym wieku.
Zakup i instalacja placu zabaw dla dzieci

Działanie: Małe projekty

Nazwa Beneficjenta: Stanica Kresowa Edyta Szubska

Tytuł: Zakup i instalacja placu zabaw dla dzieci

Okres realizacji operacji: 03 czerwca 2011 r. – 31 maja 2012 r.

Wartość ogólna operacji: 45 510,00 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 25 000,00 zł

Opis zrealizowanej operacji: Operacja miała na celu poszerzenie oferty turystycznej obszaru objętego LSR poprzez zakup i instalację placu zabaw dla dzieci na terenie gospodarstwa agroturystycznego. W skład zestawu weszły drewniane urządzenia rekreacyjne (wieża z daszkiem, schodkami i zjeżdżalnią, bujak, huśtawki), które zamontowano na ułożonej w tym celu nawierzchni amortyzującej z piasku. Na placu ustawiono ponadto altankę, dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci i tablicę z regulaminem, a teren zabaw oddzielono palisadą oraz drewnianym ogrodzeniem z furtkami. Inwestycja wpłynęła na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obiektu.
Budowa ogrodzenia placu ujeżdżeniowego dla koni

Działanie: Mały projekt

Nazwa Beneficjenta: Stanica Kresowa Edyta Szubska

Tytuł: Budowa ogrodzenia placu ujeżdżeniowego dla koni oraz organizacja imprez

Okres realizacji operacji: 23 czerwca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r.

Wartość ogólna operacji:  48 513,98 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 25 000,00 zł

Opis zrealizowanej operacji: Przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013 w gospodarstwie agroturystycznym „Stanica Kresowa” w Poczopku powstało ogrodzenie placu ujeżdżeniowego dla koni (wym. 25m x 60m). Celem przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez organizację zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wybudowane ogrodzenie służy właściwemu przygotowaniu koni do zajęć, a także zapewnia bezpieczeństwo ich uczestnikom. Ponadto w ramach projektu odbyły się dwie imprezy rekreacyjne. W dniu 19 czerwca 2011 r. zorganizowano festyn pn. „Dzień z koniem w Stanicy Kresowej”, w którym udział wzięło 42 dzieci z sąsiadujących wsi. Uczestnicy poznali rasy i zwyczaje koni, rodzaje chodów oraz siodeł. Zdobytą wiedzą wykazywali się w licznych konkursach z nagrodami. Ponadto każde dziecko mogło odbyć przejażdżkę pod okiem instruktora. Kolejna impreza odbyła się 27 czerwca 2011 r., a uczestniczyło w niej 20 dzieci z Poczopka oraz  goście odwiedzający „Stanicę Kresową”. Każdy miał okazję poznać podstawy strzelania z łuku do tarczy i wziąć udział w konkursie z nagrodami za najcelniejsze trafienia. Na zakończenie warsztatów odbył się pokaz łucznictwa konnego. Utworzenie placu ujeżdżeniowego dla koni oraz organizacja imprez plenerowych wpłynęły na wzrost liczby turystów odwiedzających gospodarstwo agroturystyczne. Impreza dla dzieci pn. „Dzień z koniem” została powtórzona poza projektem w roku 2012 przy współudziale Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.
Zakup przyczepy do przewozu koni

Działanie: Małe projekty

Nazwa Beneficjenta: Stanica Kresowa Edyta Szubska

Tytuł: Zakup przyczepy do przewozu koni oraz zakup 10 rowerów turystycznych i 10 kasków

Okres realizacji operacji: 03 czerwca 2011 r. – 03 czerwca 2012 r.

Wartość ogólna operacji:  52 123,42 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 25 000,00 zł

Opis zrealizowanej operacji: „Mały projekt” zrealizowany przez Beneficjenta miał za zadanie zaspokojenie potrzeb społecznych i pobudzenie aktywności ludzi młodych w oparciu o wykorzystanie walorów przyrodniczych, szlaków turystycznych i edukacyjnych. W tym celu zakupiono 10 rowerów turystycznych w różnych rozmiarach wraz z 10 kaskami ochronnymi, które są udostępniane gościom odwiedzającym „Stanicę Kresową”. Ponadto w ramach operacji zakupiono przyczepę do przewozu dwóch koni, dzięki czemu hodowane w gospodarstwie wierzchowce mogą być prezentowane podczas różnych wydarzeń w regionie. Jest to również sposób promocji ośrodka wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających Podlasie. Inwestycja poszerzyła ofertę ośrodka, a także zwiększyła jego atrakcyjność.
Wykonanie placu zabaw w Igryłach

Działanie: Małe projekty

Nazwa Beneficjenta: Gmina Sokółka

Tytuł: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Igryły

Okres realizacji operacji: 09.12.2011 r. – 31.05.2012 r.

Wartość ogólna operacji: 26 383,50 zł

Wartość wypłaconej pomocy: 13 813,80 zł

Opis zrealizowanej operacji: Zakres operacji obejmował wykonanie placu zabaw na terenie sołectwa Igryły. Pozyskane środki umożliwiły zakupienie 9-elementowego kompletu urządzeń rekreacyjnych, składającego się z zestawów Jaś, quatro, konik i żabka, huśtawki dwuosobowej, ważki drewnianej, mostka wiszącego, karuzeli oraz zestawu do koszykówki. Utworzenie bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci przyczyniło się do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru, a także zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości.