Rozwój kompetencji cyfrowych

Planowane wparcie obejmuje realizację projektów szkoleniowych m.in. w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych i projektów udostępniających usługi publiczne on-line. Wartość alokacji - 200 000,00 zł Wysokość wsparcia - 85% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych. Zakres wsparcia Przedsięwzięcie obejmuje realizację projektów z zakresu: społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji....

Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej

Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych Przedsięwzięcie obejmuje przede wszystkim rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury, adaptację i remont pomieszczeń, zagospodarowanie terenu (w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw) i dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden....

Kształtowanie przestrzeni publicznej

Zakres wsparcia Przedsięwzięcie obejmuje realizację projektów z zakresu: uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej, zwiększenia bezpieczeństwa publicznego, przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów, terenów, przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, ulepszenia estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni, udostępniania terenów dla mieszkańców. Wartość alokacji - 1 800 000,00 zł Wysokość wsparcia - 85% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie przekazywane jest jako....

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Przedsięwzięcie będzie obejmować projekty inwestycyjne w infrastrukturę związaną z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową lub w infrastrukturę służącą wsparciu osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie obiektów świadczących usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość alokacji - 540 249,00 zł Wysokość wsparcia - 85% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych. Zakres....

Inwestycje przy obiektach zabytkowych

Zakres wsparcia W ramach przedsięwzięcia przewidziane są projekty z zakresu: prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy i przebudowy przy obiektach zabytkowych  (z wyłączeniem zabytków sakralnych i kultu religijnego) wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków, budowy infrastruktury technicznej, informacyjnej, kompleksowe zagospodarowania terenu wokół obiektów, dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.), dostosowania obiektów do....

Budowa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska

Zakres wsparcia Planowane wsparcie obejmuje  inwestycje w zakresie: OZE -  instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy) -  budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pieców węglowych) wymiany pokrycia dachowego z azbestu przydomowych oczyszczalni ścieków ochrony bioróżnorodności i klimatu -  projekty związane z łagodzeniem....

EFRR – opisy przedsięwzięć

Budowa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska Inwestycje przy obiektach zabytkowych Inwestycje w infrastrukturę społeczną Kształtowanie przestrzeni publicznej Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej Rozwój kompetencji cyfrowych