Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej

Przedsięwzięcie obejmuje dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne w zakresie wyrównywania deficytów, zajęcia z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych oraz wzrost kompetencji nauczycieli. Typy działań objętych wsparciem: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z....

Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży

W ramach przedsięwzięcia będą realizowane przede wszystkim działania rozwijające kompetencje kluczowe i niezbędne na rynku pracy u uczniów, zakup wyposażenia, w tym narzędzia TIK, pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych wraz z doskonaleniem u umiejętności nauczycieli. Przedsięwzięcie obejmuje następujące typy projektów: Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji....

Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej

Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Przedsięwzięcie przewiduje wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz działania w zakresie wsparcia rodzin w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych. W szczególności: Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne,....

Usługi opiekuńcze dla osób zależnych

W ramach przedsięwzięcia przewidziane jest wsparcie jednostek opiekuńczych osób niepełnosprawnych oraz wsparcie innych usług zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób, w tym: Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności); Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o....

Projekty aktywności lokalnej (PAL)

Przedsięwzięcie kierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie wykorzystuje instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Przedsięwzięcie może być skierowane do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją. Instrumenty aktywnej integracji (usługi reintegracji społecznej i zawodowej realizowane przez CIS i KIS są uznawane za kompleksową usługę aktywnej integracji, obejmującą aktywną integrację społeczną i zawodową): instrumenty....

Działania na rzecz reintegracji

W ramach przedsięwzięcia zostanie utworzony między innymi Klub Integracji Społecznej oferujący osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym usługi reintegracji społeczno-zawodowej. Wartość alokacji - 550 000,00 zł Wysokość wsparcia - 95% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych. Typ beneficjenta Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na....

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie ma na celu w szczególności opracowanie nowej oferty WTZ obejmującej usługi aktywnej integracji Wartość alokacji - 550 000,00 Wysokość wsparcia - 95% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych. Typ beneficjenta Podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Forma....

Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wsparcie osób biernych zawodowo poprzez wsparcie psychologiczno-doradcze, poradnictwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i organizację staży i praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami. Wartość alokacji - 749 814,80 zł Wysokość wsparcia - 95% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych. Typ beneficjenta Podmioty z....

Bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie działalności gosp.

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Planowane wsparcie obejmuje m.in. wypłatę dotacji inwestycyjnej osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej (w szczególności osobom pozostającym bez pracy). Wartość alokacji - 500 000,00 zł Wysokość wsparcia - 95% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowanych. Zakres wsparcia - indywidualne....