Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz w ramach Informacji nr 1/2021 realizacji operacji własnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 23.09.2021 r. o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego zostaną ocenione wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru: 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu - rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

Informacja dotycząca planowanej operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www. https://szlaktatarski.org.pl/ w dniu 23.06.2021r. informacji o planowanej operacji własnej nr 1/2021 w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 22.07.2021r. żaden podmiot...

INFORMACJA nr 1/2021 zamiaru realizacji operacji własnej

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI INFORMUJE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  INFORMACJA NR 1/2021 CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1. Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu: typ projektu...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 1/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) oraz 2/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typ projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 1/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) oraz 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 09.03.2021 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 1/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 26.02.2021 r. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci  niepełnosprawnych...

Komunikat – wydłużenie terminu składania wniosków w ramach naboru 1/2021 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typ projektu nr 11 – Montaż/Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) – obowiązujący od dnia 04.02.2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Termin został wydłużony do dnia 22 lutego 2021 r. do godziny 15:00. Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców. W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z...

Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonych naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z doradztwa prowadzonego elektronicznie, za które również wnioskodawca uzyska punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. W przypadku świadczenia doradztwa drogą elektroniczną w treści maila prosimy o podanie danych kontaktowych wnioskodawcy (imię i  nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu) w celu udokumentowania przeprowadzonego doradztwa oraz przesłanie oświadczenia o zapoznaniu się i...

Nabór 4/2021 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych z zakresu typu projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 4/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb...

„Nabór nr 1/2021 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typu projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) – aktualizacja z dnia 04.02.2021 r.”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu:...

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 16/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 18/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, 19/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej, 20/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu: typu projektu nr 10- Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: − 16/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w...

Posiedzenie Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 14.12.2020 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 16/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 18/2020...

Komunikat – wydłużenie terminu składania wniosków w ramach naboru 18/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, obowiązujący od dnia 13.11.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zmianie uległ termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru 18/2020. Termin został wydłużony do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 15:00. Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców. W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż...