1

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz w ramach Informacji nr 1/2021 realizacji operacji własnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

 • 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 23.09.2021 r.

2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 10/2021.

3. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 102021.

4. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.

Ponadto Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące wyboru operacji przez Radę LGD Szlak Tatarski w ramach operacji własnej, tj.:
5. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania złożonych w ramach operacji własnej nr 1/2021.
Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 23.09.2021 r. o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego zostaną ocenione wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru:

 • 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu – rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ponadto na Posiedzeniu Rady zostanie oceniony wniosek złożony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w ramach planowanej operacji własnej nr 1/2021  w ramach Przedsięwzięcia 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych na operacje z zakresu Typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Informacja dotycząca planowanej operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż w związku z podaniem do publicznej wiadomości na stronie internetowej www. https://szlaktatarski.org.pl/ w dniu 23.06.2021r. informacji o planowanej operacji własnej nr 1/2021 w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 22.07.2021r. żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
INFORMACJA nr 1/2021 zamiaru realizacji operacji własnej

Baner Program Regionalny

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI INFORMUJE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 INFORMACJA NR 1/2021

CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1. Rozwój kompetencji cyfrowych

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

1. Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.szlaktatarski.org.pl, nie zgłosi do LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji w/w operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

2. Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: do dnia 22.07.2021

3. Miejsce składania zgłoszenia:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

4. Sposób składania wniosków:
a) Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej potencjalny wnioskodawca składa w formie papierowej bezpośrednio w biurze LGD w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji,
b) Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji potencjalnego wnioskodawcy,
c) Formularz zgłoszenia nie zawierających danych pozwalających na identyfikację podmiotu uprawnionego do wsparcia, niepodpisany przez osoby upoważnione lub wypełniony niekompletnie nie będzie przyjmowany,
d) Złożenie formularza zgłoszenia potwierdzone jest na wszystkich egzemplarzach. Potwierdzenie to zawiera pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia formularza zgłoszenia, wskazanie liczby złożonych wraz z zgłoszeniem załączników, znak sprawy – indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD oraz podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie/pieczęć imienną z parafką.

5. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem informacji jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel ogólny
1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości, Cel szczegółowy 1.5 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 6 (Projekty
z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach niniejszej operacji przewiduje się realizację projektów w zakresie:
– rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych;
– utworzenie i wdrożenie aplikacji w obszarze edukacji ekologicznej i/lub turystyki o stopniu dojrzałości 3 lub 4.

6. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
Wskaźnik produktu :
▪ liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych O/K/M – 15
▪ liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości – 1
Wskaźnik rezultatu:
▪ liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia (wskaźnik własny) – 15

7. Wysokość środków na realizację operacji:
▪ Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 100 000,00 PLN
▪ Minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych,
▪ Kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji nr 1/2021. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 22 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 8,80 punktów.

9. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
a) Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” (załącznik nr 1 do informacji)
b) Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie zgodnie z Kartą weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (załącznik nr 2 do informacji).

10. Dane kontaktowe dla uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej:

Biuro LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w godzinach 8:00-16:00
– numer tel. 85 711 50 50 w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku
– szlaktatarski@gmail.com, www.szlaktatarski.org.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej.

2. Karta weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD.

3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 1/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) oraz 2/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typ projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

 • 1/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje
  z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia
  w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • 2/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje
  z zakresu typ projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 09.03.2021.
2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 1/2021.
3. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 2/2021.
4. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 1/2021.
5. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 2/2021.
6. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) oraz 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

 • 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 26.02.2021.
2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 3/2021.
3. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 4/2021.
4. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 3/2021.
5. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 4/2021.
6. Wzór protestu do PROW za pośrednictwem LGD.
7. Wzór protestu do RPO za pośrednictwem LGD.
Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 09.03.2021 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

 • 1/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • 2/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.2 Wyrównanie szans dzieci i młodzieży na operacje z zakresu typ projektu nr 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 26.02.2021 r. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

 • 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego
  (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci  niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Komunikat – wydłużenie terminu składania wniosków w ramach naboru 1/2021 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typ projektu nr 11 – Montaż/Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) – obowiązujący od dnia 04.02.2021 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zmianie uległ termin na składanie wniosków o dofinansowanie projektów. Termin został wydłużony do dnia 22 lutego 2021 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 11 – Montaż/Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym).

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

1. Warunki udzielenia wsparcia – oświetlenie uliczne – aktualizacja z dnia 04.02.2021
Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonych naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z doradztwa prowadzonego elektronicznie, za które również wnioskodawca uzyska punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

W przypadku świadczenia doradztwa drogą elektroniczną w treści maila prosimy o podanie danych kontaktowych wnioskodawcy (imię i  nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu) w celu udokumentowania przeprowadzonego doradztwa oraz przesłanie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu świadczenia usług doradczych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług doradczych w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zamieszczonym na stronie www.szlaktatarski.org.pl

Regulamin świadczenia usług doradczych 2020 – tekst ze zmianami
Nabór 4/2021 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych z zakresu typu projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Baner Program REgionalny

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 4/2021
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.4. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
na operacje z zakresu:
typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego
w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-006/21

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 03 luty 2021 r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 17 luty 2021 r. do godziny 15:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 17 luty 2021 r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków:

1. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte
w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.
2. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie określonym przez LGD
w ogłoszeniu o naborze wniosków.
Wnioskodawca ma obowiązek złożyć również do LGD:
– 3 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz 3 egzemplarze wersji elektronicznej (wersja pdf i XML) na płytach CD/DVD lub PENDRIVE wraz z załącznikami: oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (1 egzemplarz oryginał – załącznik nr 10 do Ogłoszenia), Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności Projektu oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

W związku z opublikowaniem w dniu 29.12.2020 r. przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej „Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11. Nie jest wymagane wykonanie analizy finansowej projektu w ramach niniejszego konkursu.
Szczegółowe informacje dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych z dnia 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/

3. Złożenie wniosku o dofinansowanie potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem
o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD ten wniosek.
4. Złożenie wniosku następuje do LGD. Wnioski można nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską do LGD, w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data
i godzina wpływu wniosku do LGD.
5. Suma kontrolna wskazana na Potwierdzeniu przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie oraz wersji papierowej wniosku o dofinansowanie powinna
być zgodna.
6. Wersję papierową należy przygotować po wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej.

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 1.4.
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w szczególności niepełnosprawnych, Przedsięwzięcie 1.4.3. Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Szlak Tatarski oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
(Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).
3. Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego. W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:
• utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
• dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia
i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.
W obszarze infrastruktury edukacyjnej konieczne jest przeprowadzenie diagnozy rzeczywistych potrzeb i deficytów w tym obszarze oraz analizy pod kątem trendów demograficznych celem zapewnienia długoterminowej efektywności kosztowej zrealizowanych przedsięwzięć.
Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją rozdz. 2, art. 14 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty. Inwestycje możliwe wyłącznie wówczas, gdy interwencja EFS (działanie 9.1) jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb w powyższym zakresie.
4. Kryteria wyboru operacji:
Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji stanowiącej Załącznik nr 13 do Ogłoszenia, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia
w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% punktów z maksymalnej liczby 27,00 pkt.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 10,80 pkt.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

VI. Finanse
• Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 572 435,69 zł
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie określono

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
1. Projekty nie objęte pomocą publiczną – Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
2. Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
– w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
– projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie będzie mogło być udzielane na podstawie programu pomocowego wydanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
w zakresie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 488).

Inne limity:
– projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
– projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.
Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
3. Formularz w zakresie Oceny Odziaływania na Środowisko.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ.
10. Oświadczenia do LGD Szlak Tatarski.
11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.
13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
14. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnegow zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Typ nr 10 Inwestycję w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.
Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
15. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
16. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
17. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
18. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ.
Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
19. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
20. Wzór wniosku o płatność.
Inne dokumenty (dokumenty LGD):
21. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale -VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Linki:
https://szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
e-mail: szlaktatarski@gmail.com

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zamieszczonymi na stronie internetowej www.szlaktatarski.org.pl
„Nabór nr 1/2021 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu: typu projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) – aktualizacja z dnia 04.02.2021 r.”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2021
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej
na operacje z zakresu:
typ projektu nr 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym)
w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-005/21

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 25 stycznia 2021 r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 08 lutego 2021 r. do godziny 15:00  22 lutego 2021 r. do godziny 15:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 08 luty 2021 r. do godziny 16:00  22 lutego 2021 r. do godziny 15:00

(aktualizacja terminu zakończenia naboru dokonana w dniu 04.02.2021 po wyrażeniu zgody IZ – pismo z dnia 4.02.2021 r. )

II. Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków:
1. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte
w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
2. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.
3. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: .
4. W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFRR) LGD Szlak Tatarski zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze.
5. Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:
a) w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 (EFRR) nr naboru wniosku dotyczący przedmiotowego naboru tj. RPPD.08.06.00-IZ.00-20-005/21 Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku,
b) Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Szlak Tatarski:
trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR);
– wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie;
trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku: oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (1 egzemplarz oryginał – załącznik nr 10 do Ogłoszenia), Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności Projektu.
W związku z opublikowaniem w dniu 29.12.2020 r. przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej „Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11. Nie jest wymagane wykonanie analizy finansowej projektu w ramach niniejszego konkursu.
Szczegółowe informacje dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych z dnia 10 stycznia 2019 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/
Wersję papierową należy przygotować po wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej.
6. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę
i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
7. Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.
8. We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
9. Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/II.5 wniosku.

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 3.2 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, Przedsięwzięcie 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Szlak Tatarski oraz wpisujące się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 11 Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR
z wyłączeniem osób fizycznych.
W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.
Typ wnioskodawcy:
⦁ Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń
(Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).

3. Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 11 – Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym). W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:
– wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie zwiększające efektywność energetyczną (wymiana źródeł światła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną) i/lub montaż nowych punktów oświetleniowych wykorzystujących rozwiązania energooszczędne minimalizujące zapotrzebowanie na energię elektryczną;
– wsparcie elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu.

4. Kryteria wyboru operacji:
Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji stanowiącej Załącznik nr 13 do Ogłoszenia, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia
w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia).

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 10,80 pkt z maksymalnej liczby 27,00 pkt przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

VI. Finanse
• Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 634 520,08 zł
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie określono

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
1. Projekty nie objęte pomocą publiczną – Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych.
2. Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
– w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
– projektom, w których występuje pomoc publiczna, wsparcie będzie mogło być udzielane na podstawie programu pomocowego wydanego przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego
w zakresie pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w oparciu o art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, jako pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U z 2015 r., poz. 488).

Inne limity:
– projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych;
– projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamionom środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
1. WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD.
1. Warunki udzielenia wsparcia – oświetlenie uliczne styczeń 2021

Wzory dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 EFRR
3. Formularz w zakresie Oceny Odziaływania na Środowisko.
3. Formularz w zakresie OOŚ
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
5. Formularz przy ubieganiu sie o pomoc inna niz pomoc w rolnictwie lub rybolowstwie
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
7. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.
7. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby IZ.
8. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych IZ
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ.
9. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOS
10. Oświadczenia do LGD Szlak Tatarski.
10. Oświadczenie do LGD
11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.
11. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osi głównej

Kryteria wyboru operacji i warunki udzielenia wsparcia:
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji.
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.
13. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
14. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
14. Lista warunków typ 11 EFRR

Pozostałe załączniki do Ogłoszenia o naborze:
15. Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR).
15. Instrukcja użytkownika GWA2014
16. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
16. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPO WP 2014-2020
17. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
17. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
18. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ.
18. Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOS

Wzory dokumentów do Umowy (dot. operacji wybranych do wsparcia):
19. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
19. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
20. Wzór wniosku o płatność.
20. Wzór wniosku o płatność

Inne dokumenty (dokumenty LGD):
21. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
21. Lokalna Strategia Rozwoju Szlak Tatarski z dnia 30 października 2020r
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
22. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji w ramach RPO WP
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
23. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale -VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Linki:
www.szlaktatarski.org.pl/
http://rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
e-mail: szlaktatarski@gmail.com

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zamieszczonymi na stronie internetowej www.szlaktatarski.org.pl
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 16/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 18/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, 19/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej, 20/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu: typu projektu nr 10- Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru:

− 16/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
− 18/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
− 19/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 Projekty aktywności lokalnej na operacje
z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
− 20/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu: typu projektu nr 10- Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 14.12.2020.
1. Protokół z Posiedzenia Rady z dnia 14.12.2020
2. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 16/2020.
2. Lista operacji zgodnych 16-2020
3. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 18/2020.
3. Lista operacji zgodnych 18-2020
4. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 19/2020.
4. Lista operacji zgodnych 19-2020
5. Lista operacji zgodnych z LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski złożonych w naborze nr 20/2020.
5. Lista operacji zgodnych 20-2020
6. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 16/2020.
6. Lista operacji wybranych 16-2020
7. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 18/2020.
7. Lista operacji wybranych 18-2020
8. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 19/2020.
8. Lista operacji wybranych 19-2020
9. Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski do finansowania spośród operacji złożonych w naborze nr 20/2020.
9. Lista operacji wybranych 20-2020
10. Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD.
10. Wzór protestu RPOWP

 
Posiedzenie Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 14.12.2020 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru:

 • 16/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.1 Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 4 b-f Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • 18/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typ projektu nr 8  Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 • 19/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1Projekty aktywności lokalnej na operacje z zakresu: typu projektu nr 6a-d Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
 • 20/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.2 Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na operacje z zakresu: typu projektu nr 10- Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Komunikat – wydłużenie terminu składania wniosków w ramach naboru 18/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu: typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, obowiązujący od dnia 13.11.2020 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że zmianie uległ termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru 18/2020. Termin został wydłużony do dnia 20 listopada 2020 r. do godziny 15:00.

Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.

W związku z powyższym zmianie uległ Załącznik nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Zmiany dotyczą terminu, w którym możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie.

Poniżej do pobrania aktualna treść załącznika:

1.Warunki udzielenia wsparcia infrastruktura społeczna – aktualizacja z dnia 13.11.2020