Informacja o terminie posiedzenia Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru nr 5/2017, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, CEL 1.3.Wsparcie usług społecznych PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3. Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego...

NABÓR nr 4/2017 Inwestycje przy obiektach zabytkowych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPRACIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD nabór Nr 4/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Cel ogólny 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Cel szczegółowy 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego Przedsięwzięcie 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych...

NABÓR nr 5/2017 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARACIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD nabór Nr 5/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski Cel ogólny 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości. Cel szczegółowy 1.3 Wsparcie usług społecznych Przedsięwzięcie 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu Nr...