Zasady promocji i oznakowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

Zasady promocji i oznakowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich Informacja o formie dofinansowania projektu powinna być podawana w trakcie realizacji projektu, oraz każdorazowo w przypadku podejmowania działania o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Nie istnieje jeden uniwersalny, obowiązkowy i z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które beneficjent zobowiązany jest zrealizować. Do zadań beneficjenta należy wybór działań w zakresie promocji i oznakowania...

KOMUNIKAT Z DNIA 15.07.2019 R. DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WPSARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD DO NABORÓW 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania informuje, że decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD. Nowy wzór minimalnego zakresu umowy...

Komunikat w ramach naboru 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, z dnia 12 lipca 2019 roku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje o zmianie w treści załącznika nr 1 do ogłoszenia w naborze o numerze 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019.   W Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD istnieje taki zapis: „Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy Wnioskodawcy,...

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż w pierwszym półroczu 2019 roku zamierza ogłosić nabory z zakresu OSI PRIORYTETOWEJ VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach: 1. Cel ogólny 1 Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości Cele szczegółowy 1.5 Rozwój społeczeństwa informacyjnego...

OBOWIĄZEK UZYSKANIA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ DO ROZLICZENIA PROJEKTU W RAMACH PROW 2014-2020.

Przypominamy wszystkim Beneficjentom, którzy będą składać WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OSTATECZNĄ w ramach podziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, którzy do wniosku o przyznanie pomocy złożyli oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazali...

Informacja do poddziałania 19.2 – ULGA NA START od 31 marca 2018 roku.

Informacja do poddziałania 19.2 – ULGA NA START od 31 marca 2018 roku Informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 roku "Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, iż beneficjenci podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w...

Zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowo pytania dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod linkiem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/najczesciej-zadawane-pytania.html Tabela-19-2--11072017

Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020

Informujemy, że w celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, od dnia 18 marca 2017 r. ARiMR udostępniła specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego...

Jak wykazać Komplementarność projektu z innymi projektami?

Jednym z lokalnych kryteriów wyboru obowiązującym dla naborów w ramach wszystkich typów operacji jest kryterium V. Komplementarność projektu z innymi projektami. Podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru Rada Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, będzie weryfikowała czy projekt planowany do realizacji przez wnioskodawcę jest komplementarny z co najmniej jednym innym projektem. Stowarzyszenie posługuje się definicją komplementarności przyjętą przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne...

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz formularze wniosków i innych dokumentów dotyczące Poddziałania 19.2

http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.htmlhttp://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.htmlhttp://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html