1

Wyniki naboru na asystenta do spraw wdrażania LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że na podstawie przeprowadzonego naboru na Asystenta do spraw wdrażania LSR oraz Zarządzenia nr 2/VI/2018 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Asystenta do spraw wdrażania LSR wybrano Panią Martę Krawiel.

Podsumowanie naboru na stanowisko 
Uzupełnienie do naboru na pracownika.

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie prosimy o dołączenie do dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej naboru pracownika na stanowisko Asystent do spraw wdrażania LSR poniższego załącznika.

Klauzula informacyjna- rekrutacja na pracownika
Nowa oferta pracy w biurze LGD.

Nowa oferta pracy w biurze LGD

Zainteresowanych pracą w biurze LGD zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze na stanowisko: Asystent do spraw wdrażania LSR.

Do pobrania: Asystent do spraw wdrażania LSR
Nabór na Pracownika Biura.

Zainteresowanych pracą w biurze LGD zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze na stanowisko: Asystent do spraw wdrażania LSR.

OGŁOSZENIE O NABORZE
OGŁOSZENIE O NABORZE
Wynik naboru na Asystenta do spraw wdrażania LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że na podstawie przeprowadzonego naboru na Asystenta do spraw wdrażania LSR oraz Zarządzenia Nr 1/IX/2016 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 14 września 2016 r. na stanowisko Asystenta wybrano Panią Monikę Grusznis.
DO POBRANIA:  Podsumowanie naboru na stanowisko Asystenta ds. wdrażania LSRNowa oferta pracy

Zainteresowanych pracą w biurze LGD zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o naborze na stanowisko: Asystent do spraw wdrażania LSR.Wyniki naborów

Wynik naboru na obsługę finansowo-księgową
Informujemy, że na podstawie przeprowadzonego naboru na obsługę finansowo-księgową oraz Zarządzenia Nr 2/VIII/2016 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski z dnia 10 sierpnia 2016 r. do obsługi finansowo-księgowej Stowarzyszenia wybrano Panią Małgorzatę Trembowską.
Wynik naboru na stanowisko Asystenta do spraw wdrażania LSR
Informujemy, że na podstawie zakończonego procesu rekrutacji na stanowisko Asystenta do spraw wdrażania LSR oraz Zarządzenia Nr 3/VIII/2016 Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski nie wyłoniono kandydata na stanowisko Asystenta do spraw wdrażania LSR.
Proces rekrutacji zostanie ponowiony zgodnie z Procedurą Rekrutacji i Zatrudniania Pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
DO POBRANIA:
Podsumowanie naboru na obsługę finansowo-księgową Stowarzyszenia LGD Szlak TatarskiNowe oferty pracy w biurze LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ogłasza nabór na stanowiska pracy:

Asystent do spraw wdrażania LSR

Obsługa finansowo-księgowa
Konkurs na Koordynatora Projektu Współpracy

baner_logowki_szlak_tatarsk

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski poszukuje koordynatora projektu współpracy pt. „Mobilne Okno Blisko Informacji – internetowy serwis informacyjny na urządzenia mobilne” w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy  w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.                      

Zakres głównych obowiązków:
– obsługa administracyjna i organizacyjna projektu, zabezpieczenie materiałów niezbędnych dla administracyjnej realizacji projektu;
– przygotowanie działań związanych z realizacją i promocją projektu;
– nadzór nad pracą pozostałych osób zaangażowanych w realizację projektu;
– nadzór nad materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i szkoleniowymi związanymi z realizacją projektu;
– prowadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu;
– składanie sprawozdań Zarządowi LGD Szlak Tatarski z przebiegu realizacji poszczególnych działań;
– dbanie o terminowość realizacji działań zaplanowanych w projekcie;
– zapewnienie prawidłowej i sprawnej organizacji wymiany informacji i dokumentów;
– stały monitoring osiąganych efektów oraz terminowe składanie sprawozdań LGD Koordynującej.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe;
– pożądane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej;
– znajomość procedur projektowych (w szczególności związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE);
– znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych z UE;
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera, szczególnie aplikacji biurowych;
– komunikatywność;

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:
– list motywacyjny oraz życiorys zawodowy;
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
– dokumenty poświadczające staż pracy;
– oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.);

Dane identyfikacyjne pracodawcy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Godzieńska 1, 16-100 Sokółka, Tel. 85 711 50 50.
Określenie miejsca i terminu składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, w dni robocze w godz. 08:00-16:00, w terminie od 20 stycznia 2014 r. do 29 stycznia 2014 r. do godz. 16:00.

Nie będą rozpatrywane aplikacje:
– niekompletne;
– nadesłane drogą elektroniczną;
– złożone po wyżej określonym terminie.

Informacje o zatrudnieniu:
– zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia;
– zatrudnienie na okres 6 miesięcy.

Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem Tel. 85 711 50 50.

DO POBRANIA: Ogłoszenie o konkursie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wyniki konkursu na pracownika biurowego

Dnia 8 kwietnia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zamieściło na stronach Internetowych: LGD Szlak Tatarski, Powiatowego Urzędu Pracy oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin ogłoszenie o konkursie na stanowisko pracownika biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Oferty można było składać w terminie od 19 kwietnia do 26 kwietnia 2013 r.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 21 ofert. W dniu 29 kwietnia przeprowadzono weryfikację formalną złożonych dokumentów aplikacyjnych. Weryfikacji nie podlegało 7 ofert, które złożono niezgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu (przesłane drogą elektroniczną), natomiast 3 oferty nie spełniły kryteriów formalnych. Wyłoniono 11 kandydatów na stanowisko pracownika biura.

Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 06 maja i uczestniczyło w nich 11 osób.

Najwyżej oceniono kandydaturę Pani Joanny Czarnowicz, której po rekomendacji Zarządowi zaproponowano w/w stanowisko.
Konkurs na stanowisko pracownika biurowego

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ogłasza konkurs na stanowisko pracownika biurowego.

Zakres głównych obowiązków

 • obsługa administracyjna i organizacyjna realizatorów projektu, zabezpieczenie materiałów dydaktycznych i innych pomocy niezbędnych dla administracyjnej realizacji projektu;
 • przygotowanie działań związanych z promocją projektu;
 • nadzór i zarządzanie materiałami informacyjnymi, promocyjnymi i szkoleniowymi związanymi z realizacją projektu;
 • prowadzenie ewidencji administracyjnej realizacji projektu;
 • prowadzenie i kompletowanie dokumentacji administracyjnej projektu;
 • składanie sprawozdań kierownikowi biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań;
 • dbanie o terminowość realizacji zadań przez poszczególnych realizatorów projektu;
 • logistyczne przygotowanie wszelkich zebrań, posiedzeń Zarządu LGD i szkoleń;
 • pełny monitoring osiąganych rezultatów projektu.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe;
 • pożądane doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej;
 • znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE);
 • znajomość zasad i wytycznych związanych z promocją projektów współfinansowanych z UE;
 • znajomość zasad i wytycznych związanych z budżetowaniem projektów współfinansowanych z UE;
 • pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych;
 • komunikatywność;
 • wiedza ogólna umiejętność zestawienia informacji.

Dodatkowe kompetencje i inne umiejętności:

 • znajomość Prawa Pracy;
 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:

 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 • dokumenty poświadczające staż pracy;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

Dane identyfikacyjne pracodawcy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka.

Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w dni robocze w godzinach 08:00 – 16:00 w terminie od dnia 19 kwietnia do dnia 26 kwietnia 2013 roku do godz. 16:00.

Nie będą rozpatrywane aplikacje:

 • niekompletne;
 • nadesłane drogą elektroniczną;
 • złożone po wyżej określonym terminie.

Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski (www.szlaktatarski.org.pl). Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 85 711 50 50.