Zasady promocji i oznakowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

Informacja o formie dofinansowania projektu powinna być podawana w trakcie realizacji projektu, oraz każdorazowo w przypadku podejmowania działania o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Nie istnieje jeden uniwersalny, obowiązkowy i z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które beneficjent zobowiązany jest zrealizować. Do zadań beneficjenta należy wybór działań w zakresie promocji i oznakowania projektu, które będą zgodne z celem, charakterem i skalą realizowanego przedsięwzięcia.

Zasady ogólne

Beneficjent zobowiązany jest do oznaczania wszelkich dokumentów dotyczących projektu, które będą publikowane np.: dokumentacji przetargowej, ogłoszeń, raportów, publikacji, materiałów dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Ważnym jest odpowiednie oznaczenie miejsca projektu. Jeśli dofinansowanie dla projektu nie przekracza 500 tys. euro – oznaczenie może mieć formę plakatu informacyjnego. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – oznaczenie powinno mieć postać tablicy informacyjnej i/lub tablicy pamiątkowej.

Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

UWAGA: Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych.

Strona internetowa

Na stronie internetowej beneficjenta powinien zostać zamieszczony krótki opis projektu i znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby flaga UE i napis Unia Europejska były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Oznaczenia obowiązkowe

Każdy beneficjent Funduszy Europejskich jest zobowiązany do oznaczenia:

• działań i materiałów informacyjnych i promocyjnych,
• dokumentów związanych z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczonych dla uczestników projektów,
• miejsc realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

• znak Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu),
• barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
• znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

W przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Plakaty Informacyjne

Do umieszczania plakatów w trakcie realizacji projektu są zobowiązani beneficjenci, którzy nie mają obowiązku umieszczania tablic informacyjnych lub tablic pamiątkowych.

Plakat musi zawierać informacje:

• nazwę beneficjenta,
• tytuł projektu,
• cel projektu (opcjonalnie),
• wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt (opcjonalnie),
• zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa (jeśli realizujesz projekt finansowany przez program regionalny),
• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).

Ze wzoru plakatu zamieszczonego w Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 – dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 r. mogą korzystać tylko beneficjenci, w celu poinformowania o swoim projekcie. Wzór plakatu powinien zostać uzupełniony o brakujące dane adekwatne do projektu i wydrukowane na kartce formatu A3 (jest to minimalny rozmiar). Plakat może zostać wykonany z papieru lub trwalszego materiału (np. plastiku).

Tablice informacyjne i pamiątkowe

W Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności zostały opracowane wzory tablic. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i budowy znaków znajdują się w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”.

Wzory znaków dla:

• Programów Regionalnych znajdziesz w Kartach Wizualizacji dla Programów Regionalnych – zestawienia znaków dla poszczególnych Programów Regionalnych są dostępne na stronach tych programów.
• Programów Krajowych dostępne są w Kartach Wizualizacji dla Programów Krajowych.

Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017