Informacja o możliwości składania wniosków

Zarząd Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi, Małych projektów, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Wnioski (w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jeden w wersji elektronicznej) należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w Sokółce, ul. Grodzieńska 1 (budynek Sokólskiego Ośrodka Kultury). Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną: biuro@szlaktatarski.org

Więcej informacji, formularze wniosków oraz pozostałe niezbędne dokumenty do pobrania poniżej.

PLIKI DO POBRANIA:

Pełna treść ogłoszenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Informacja dodatkowa o Beneficjencie i operacji

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Małe projekty

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Odnowa i rozwój wsi

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Różnicowanie

Karta oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Karta oceny zgodności operacji z LSR

Karta oceny zgodności operacji z LSR – załącznik

Oświadczenie Beneficjenta o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie partnera o wspólnej realizacji operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

Pliki do pobrania dotyczące „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” (Małe projekty):

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

Pliki do pobrania dotyczące „Odnowy i rozwój wsi”:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

Pliki do pobrania dotyczące „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

Ekonomiczny Plan Operacji

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Wzór gwarancji

Pliki do pobrania dotyczące „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku

Ekonomiczny Plan Operacji

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Wzór gwarancji

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: