Nabór nr 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

Baner Unia Leader PROW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 10/2021
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie przedsiębiorczości
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe
na operacje z zakresu – rozwijania działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski: 19 lipca 2021 r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski: 02 sierpnia 2021 r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków o przyznanie pomocy
1) Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) wraz z wersją elektroniczną na płytkach CD/DVD składa się w dwóch egzemplarzach,
• złożenie wniosku następuje do Biura LGD w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków,
• złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku, chyba że wniosek jest składany w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Zarządu Województwa zgodnie z art. 42b ust. 1 ustawy ROW lub z powodu innych przyczyn związanych z ochroną zdrowia lub życia człowieka nie jest możliwe potwierdzenie złożenia ww. wniosku na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
2) Pracownik biura LGD zobowiązany jest nadać każdemu wnioskowi o przyznanie pomocy indywidualne oznaczenie (nr wniosku) i wpisać je na wniosku o przyznanie pomocy w odpowiednim polu. Numer ten powinien zostać odzwierciedlony w rejestrze prowadzonym przez LGD.
3) Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD/wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie wniosku) nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.
4) Do wniosku należy dołączyć oświadczenie do LGD o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.

IV. Formy wsparcia oraz finanse:
Formy wsparcia:
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 60 000,00 zł.
Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
Finanse:
• Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 51 375,26 € po kursie 4zł/euro stanowi odpowiednio 205 501,04 zł.
• Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

V. Warunki udzielania wsparcia
Zakres tematyczny operacji:
Rozwijanie działalności gospodarczej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 (Dz. U. z 2019 poz. 664 z późn. zm.).
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski tj. cel główny 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości, cel szczegółowy 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie przedsiębiorczości, przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe.
Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:
Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 – 2020) oraz Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Szlak Tatarski na lata 2014-2020 jak również realizować określone w niej wskaźniki tj:
• wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa,
• wskaźnik produktu: liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje,
• wskaźnik produktu: liczba szkoleń,
• wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy,
• wskaźnik rezultatu: liczba osób przeszkolonych,
• wskaźnik rezultatu: liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań,
1. Wnioskodawca:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
2. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w pkt. 1) powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki.
3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
2. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone w pkt. 1 i któremu:
1) został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;
b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
d) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347, str. 320, z 20.12.2013 z późn. zm.);
e) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
f) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
g) podmiot ten wykaże, że:
• posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
• posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
• wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
h) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
i) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi
2) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.
3. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli :
1) podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność;
2) operacja zakłada:
a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na operację w tym zakresie;
4) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.
5) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, warunki określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 powinny być spełnione przez wszystkich wspólników tej spółki. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest spełniony, jeżeli każdy ze wspólników spółki cywilnej wykonywał działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub we własnym imieniu przez okres wskazany w ust. 1 pkt 1 oraz nadal wykonuje tę działalność;
Ponadto:
– Przepisów zawartych w podpunkcie 2a nie stosuje się w przypadku, gdy suma kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie podmiot ten ubiega się za realizację danej operacji, nie przekracza 25 tys. złotych;
– Utworzenie miejsca pracy w wyniku realizacji danej operacji nie może być uznane za spełnienie warunku, o którym mowa w ppkt 2a, w odniesieniu do innej operacji;
– Pomoc na operację nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako:
1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2. górnictwo i wydobywanie;
3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8. produkcja metali;
9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10. transport lotniczy i kolejowy;
11. gospodarka magazynowa.
– Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
a) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
5. Koszty kwalifikowalne
Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:
1. ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
2. zakupu robót budowlanych lub usług,
3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6. zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7. zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w ppkt e i f, w tym materiałów,
8. podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.).
Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.), w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy i liczby 168.
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:
Poniesione:
a) od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
b) zgodnie z przepisami:
• o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,
• ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 tej ustawy – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;
c) w formie rozliczenia pieniężnego, w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
d) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i uchylającego rozporządzenie rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.

VI. Kryteria wyboru operacji:
Operacja musi:
a) spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664, z póź. zm.);
b) spełniać warunki oceny zgodności operacji z LSR,
c) spełniać warunki oceny zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru,
d) przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR, zgodnie z dokumentem „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”,
e) osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą Lokalne Kryteria Wyboru: 40% sumy możliwych punktów do uzyskania
Maksymalna liczba punktów – 25 ; Minimalna liczba punktów – 10,00.
Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz w załączniku do ogłoszenia.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
3) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są w wersji elektronicznej na stronach: www.szlaktatarski.org.pl, www.arimr.gov.pl, www.wrotapodlasia.pl oraz w wersji papierowej w biurze LGD Szlak Tatarski.
2) Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie. Przy wypełnianiu dokumentów należy skorzystać z załączonych do ogłoszenia instrukcji oraz stosownych aktów prawnych.
3) Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Zestawienie dokumentów
1. Wniosek o przyznanie pomocy
1. Wniosek o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3. Biznesplan
3. Biznesplan
4. Biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.4
5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
7. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
9. Karta oceny wniosku i wyboru operacji wraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Operacji
10. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
11. Dodatkowe dokumenty:
11a. Oświadczenie do LGD
11b. Zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD – 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD)
11c. Wnioskodawca, jeżeli uzna za stosowne, może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru- min. 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub notariusza)
12. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
13. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
14. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji
15. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
16. Formularz umowy o przyznaniu pomocy:
16 a) Załącznik: zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
b) Załącznik: wykaz działek ewidencyjnych
16.c) Załącznik: Kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
16.d) Załącznik: Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
e) Załącznik: Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
17. Formularz wniosku o płatność
17. Formularz wniosku o płatność
17.a) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
17.b) Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
17.c) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

VIII. Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:
1. Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.
2. Ustawie z dnia 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
Przydatne dokumenty:
1) Niniejszy nabór realizowany jest w oparciu o następujące akty i dokumenty programowe:
2) ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 poz. 1167);
3) ustawa ROW – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 217z późn. zm.);
4) rozporządzenie LSR – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.);
5) Ustawa Prawo przedsiębiorców – ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).
6) rozporządzenie nr 1303/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.);
7) Rozporządzenie nr 1305/2013 – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. (Dz. Urz. UE. L Nr 347, str. 487, z późn. zm.)
8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543);
9) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 396 z późn. zm.);
10) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L Nr 187, str. 1, z 26.06.2014 z późn. zm.);
11) Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 311 z późn. zm.);
12) Wytyczne nr 7/1/2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
13) Wytyczne nr 3/1/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21.03.2017 r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:

Linki:
Strona LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl
Strona Urzędu Marszałkowskiego: www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj
Strona ARiMR, PROW 2014-2020: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, tel. 85 711 50 50,
e-mail: szlaktatarski@gmail.com
Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zamieszczonymi na stronie internetowej www.szlaktatarski.org.pl

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: