1

NABÓR nr 4/2017 Inwestycje przy obiektach zabytkowych

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPRACIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

nabór Nr 4/2017

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Cel ogólny 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych.

Cel szczegółowy 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego

Przedsięwzięcie 2.2.4 Inwestycje przy obiektach zabytkowych

na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu Nr 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-012/17

Termin składania wniosków

 • Termin, od którego można składać wnioski – 05 maja 2017 r. od godz. 08:00
 • Termin, do którego można składać wnioski – 26 maja 2017 r. do godz. 15:00

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

 1. Grodzieńska 1

16-100 Sokółka

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

w terminie od 05 maja 2017 r. (godz. 08:00) do 26 maja 2017 r. (godz. 15:00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia nabory wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały).

Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną),

 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

– Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),

– uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS)

Uwaga: w dniu zamknięcia naboru tj. 26 maja (piątek) wnioski przyjmowane będą do godziny 15:00.

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego a poszczególne rodzaje projektów muszą być zgodne z rodzajami projektów wskazanymi w SZOOP RPOWP w odniesieniu do Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Pojęcie dziedzictwa kulturowego oznacza, materialne dobra kultury, takie jak budynki, zabytki, krajobrazy, książki, dzieła sztuki i przedmioty kultury materialnej, niematerialne dobra kultury, takie jak folklor, tradycje, język i wiedza oraz dziedzictwo naturalne, w tym  krajobrazy o kulturowym znaczeniu.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Typ wnioskodawcy:

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymują w szczególności:

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

– organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

– spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i Stowarzyszenia,

– instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne),

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. 2015, poz. 2009).

Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki:

 • 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary,
 • przepisów zawartych w art. 37 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego:

 • prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków),
 • budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów,
 • dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.),
 • dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej,
 • konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia,
 • zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji stanowiące Załącznik Nr 3  do Ogłoszenia o naborze, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i otrzymać co najmniej minimalność liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 55% z maksymalnej liczby 57 punktów.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 31 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o naborze)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego:  minimum 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych [1]) wydatków kwalifikowanych. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:  85%. Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE+ ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) – 95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych tj. wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji. Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych. Nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie projektów kwalifikowalnych w ramach POiŚ. W przypadku projektów realizowanych w miastach powiatowych (spełniające definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie realizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020), wartość całkowita projektu wynosi do 1 mln.

 

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 200 000 zł.

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski https://szlaktatarski.org.pl/

 1. Wzór umowy o dofinansowanie;
  Zal.1_Wzór_ umowy _o_dofinansowanie_ projektu EFRR-2
 2. Warunki udzielenia wsparcia;
  Zał 2_warunki udzielenia wsparcia EFRR
 3. Lokalne kryteria wyboru operacji;
  Zał. 3 Lokalne kryteria wyboru
 4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;
  Zał. 4 Lista warunków udzielenia wsparcia Typ 7 (Dziedzictwo kulturowe)
 5. Wzór wniosku o dofinansowanie;
  Zał. 5 Wzór wniosku o dofinansowanie RPOWP EFRR
 6. Wzór oświadczenia do LGD;
  Zał. 6 Oświadczenie do LGD
 7. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
 8. Formularz w zakresie OOŚ ,
  Zał. 7a Formularz_w_zakresie_OOS
 9. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
  Zał. 7b Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscią
 10. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
  Zał. 7c Oswiadczenie o kwalifikowalności VAT
 11. Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych,
  Zał. 7d Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 12. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych;
  Zał. 7e Oswiadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie w osi glownej
 13. Wzór wniosku o płatność;
  Zał. 8 Wzór wniosku o płatność
 14. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski;
  Zał. 9 Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia ze zm..
 15. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski;
  Zał. 10 Regulamin Rady
 16. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski;
  Zał. 11 LSR
 17. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji;
  Zał. 12 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
 18. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
  Zał. 13 Instrukcja wypelniania wniosku EFRR v_1_0_4
 19. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie;
  Zał. 14 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
 20. Instrukcja użytkownika GWA2014 EFRR;
  Zał. 15 Instrukcja uzytkownika GWA2014
 21. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  Zał. 16 Formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie_
 22. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  Zał. 17 Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_rozp_1407_2013

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (Załącznik Nr 9 do Ogłoszenia o naborze).
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 Ustawy i rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Linki

https://szlaktatarski.org.pl/

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania:

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

tel. 85 711 50 50

e-mail:

Ogłoszenie dostępne pod linkiem:

[1] Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020