NABÓR nr 5/2017 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARACIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

nabór Nr 5/2017

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

Cel ogólny 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości.

Cel szczegółowy 1.3 Wsparcie usług społecznych

Przedsięwzięcie 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu Nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-011/17

Termin składania wniosków

 • Termin, od którego można składać wnioski – 05 maja 2017 r. od godz. 08:00
 • Termin, do którego można składać wnioski – 26 maja 2017 r. do godz. 15:00

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

 1. Grodzieńska 1

16-100 Sokółka

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

w terminie od 05 maja 2017 r. (godz. 08:00) do 26 maja 2017 r. (godz. 15:00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub 3 oryginały).

Wersje elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (posiadać jednakową sumę kontrolną),

 • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • wniosku o dofinansowanie (PDF i XML) nagranego na nośniku elektronicznym (np. CD/DVD) wraz z załącznikami:

– Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności (PDF),

– uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. XLS)

Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny Nr 1 Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości, Cel szczegółowy: Wsparcie usług społecznych, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.3 Inwestycje w infrastrukturę społeczną zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu Nr 8 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Typ wnioskodawcy:

 

Wszystkie podmioty z wyłączenie osób fizycznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, instytucje pomocy i integracji społecznej, jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Wnioskodawcami w ramach projektów dostosowujących obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą być np. NZOZ-y, lub inne podmioty, które wykaża że świadczą ww. usługi.

 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie:

– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

– przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa, w sekcji II.3 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu Nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności:

 • infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa,
 • infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi),
 • modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe (projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług)
 • projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Mając na uwadze dezinstytualizację usług społecznych, nie będą wspierane duże placówki czy duże ośrodki pomocy, a budowa nowych będzie możliwa pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz budowa infrastruktury na danym obszarze została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Wsparciem objęte będą placówki takie jak np. klubiki dla dzieci, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w zakresie wielkości placówki należy uwzględnić zapisy Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

W przypadku modernizacji infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające dezinstytualizację usług – nie będzie wspierana infrastruktura spełniająca tylko same funkcje noclegowe. Projekty obejmujące infrastrukturę noclegową muszą uwzględniać inne specjalistyczne usługi np. rehabilitacjne lub terapeutyczne.

 

W zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.     

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne kryteria wyboru operacji stanowiące Załącznik Nr 3 Ogłoszenia o naborze, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski i otrzymać co najmniej minimalność liczbę punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 55% z maksymalnej liczby 71 punktów.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 39 punktów.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 85 %
 • Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 15%

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 540 249,00 zł.

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski https://szlaktatarski.org.pl/

 1. Wzór umowy o dofinansowanie;
  Zal.1_Wzór_ umowy _o_dofinansowanie_ projektu EFRR-2
 2. Warunki udzielenia wsparcia;
  Zał. 2_warunki udzielenia wsparcia EFRR
 3. Lokalne kryteria wyboru operacji;
  Zał. 3 Lokalne kryteria wyboru
 4. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;
  Zał. 4 Lista warunków udzielenia wsparcia Typ nr 8 (Infrastruktura społeczna)
 5. Wzór wniosku o dofinansowanie;
  Zał. 5 Wzór wniosku o dofinansowanie RPOWP EFRR
 6. Wzór oświadczenia do LGD;
  Zał. 6 Oświadczenie do LGD
 7. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:
 8. Formularz w zakresie OOŚ (Ia),
  Zał. 7a Formularz_w_zakresie_OOS
 9. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością,
  Zał. 7b Oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscią
 10. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT,
  Zał. 7c Oswiadczenie o kwalifikowalności VAT
 11. Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych,
  Zał. 7d Oswiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 12. Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych;
  Zał. 7e Oswiadczenie o nieubieganiu sie o dofinansowanie w osi glownej
 13. Wzór wniosku o płatność;
  Zał. 8 Wzór wniosku o płatność
 14. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski;
  Zał. 9 Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia ze zm..
 15. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski;
  Zał. 10 Regulamin Rady
 16. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski;
  Zał. 11 LSR
 17. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji;
  Zał. 12 Procedura ustalania lub zmiany kryteriów
 18. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie;
  Zał. 13 Instrukcja wypelniania wniosku EFRR v_1_0_4
 19. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie;
  Zał. 14 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
 20. Instrukcja użytkownika GWA2014 EFRR;
  Zał. 15 Instrukcja uzytkownika GWA2014
 21. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
  Zał. 16 Formularz_pomoc_inna_niz_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybolowstwie_
 22. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  Zał. 17 Formularz_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_rozp_1407_2013

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zasady rozpatrywania protestu określa Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski (Załącznik Nr 9 do ogłoszenia o naborze).
 2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art. 22 ust. 1 Ustawy i rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
 3. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Linki

https://szlaktatarski.org.pl/

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania:

Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

tel. 85 711 50 50

e-mail:

Dokumentacja konkursowa udostępniona jest na stronie www.szlaktatarski.org.pl oraz do wglądu w Biurze LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1 16-100 Sokółka.

image_printDrukuj stronę
Przekaż dalej: