1

INFORMACJA nr 1/2021 zamiaru realizacji operacji własnej

Baner Program Regionalny

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI INFORMUJE O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

w ramach Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

 INFORMACJA NR 1/2021

CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1. Rozwój kompetencji cyfrowych

na operacje z zakresu:

typ projektu nr 6 – Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

1. Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.szlaktatarski.org.pl, nie zgłosi do LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji w/w operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

2. Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: do dnia 22.07.2021

3. Miejsce składania zgłoszenia:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

4. Sposób składania wniosków:
a) Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej potencjalny wnioskodawca składa w formie papierowej bezpośrednio w biurze LGD w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji,
b) Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji potencjalnego wnioskodawcy,
c) Formularz zgłoszenia nie zawierających danych pozwalających na identyfikację podmiotu uprawnionego do wsparcia, niepodpisany przez osoby upoważnione lub wypełniony niekompletnie nie będzie przyjmowany,
d) Złożenie formularza zgłoszenia potwierdzone jest na wszystkich egzemplarzach. Potwierdzenie to zawiera pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia formularza zgłoszenia, wskazanie liczby złożonych wraz z zgłoszeniem załączników, znak sprawy – indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez LGD oraz podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie/pieczęć imienną z parafką.

5. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem informacji jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel ogólny
1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości, Cel szczegółowy 1.5 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.5.1 Rozwój kompetencji cyfrowych, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 6 (Projekty
z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W ramach niniejszej operacji przewiduje się realizację projektów w zakresie:
– rozwój kompetencji cyfrowych osób starszych;
– utworzenie i wdrożenie aplikacji w obszarze edukacji ekologicznej i/lub turystyki o stopniu dojrzałości 3 lub 4.

6. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
Wskaźnik produktu :
▪ liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie rozwoju w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych O/K/M – 15
▪ liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości – 1
Wskaźnik rezultatu:
▪ liczba osób, które nabyły lub rozwinęły kompetencje cyfrowe w wyniku udzielonego wsparcia (wskaźnik własny) – 15

7. Wysokość środków na realizację operacji:
▪ Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 100 000,00 PLN
▪ Minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych,
▪ Kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych.

8. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punków, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji nr 1/2021. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 22 punkty. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 8,80 punktów.

9. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:
a) Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” (załącznik nr 1 do informacji)
b) Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie zgodnie z Kartą weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (załącznik nr 2 do informacji).

10. Dane kontaktowe dla uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej:

Biuro LGD Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, w godzinach 8:00-16:00
– numer tel. 85 711 50 50 w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku
– szlaktatarski@gmail.com, www.szlaktatarski.org.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej.

2. Karta weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD.

3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.