Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego (koszty bieżące)

Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego dla realizacji projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0001/16 pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, zgodnie z IV wnioskiem o płatność zatwierdzonym w...

Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego (koszty bieżące)

Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego dla realizacji projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0001/16 pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, zgodnie z III wnioskiem o płatność zatwierdzonym w...

Lokalna Strategia Rozwoju

Informujemy, że na mocy zawartego w dniu 24 marca 2017 r. aneksu Nr 1 do umowy Nr 00006-6933-UM1040002/15 z dnia 17 maja 2016 r. uległa zmianie treść Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowanym dokumentem. LSR 24.03.2017-2

Zestawienie rzeczowo-finansowe (koszty bieżące)

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla realizacji projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0001/16 pt.„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, zgodnie wnioskiem o dofinansowanie zatwierdzonym w dniu 08 marca 2017 r....

Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego (koszty bieżące)

Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego dla realizacji projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0001/16 pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, zgodnie z II wnioskiem o płatność zatwierdzonym w...

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2017 r.

Przedstawiamy Państwu Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2017 r. zatwierdzony w dniu 17 lutego 2017 r. Harmonogram określa terminy i zakres realizacji działań komunikacyjnych mających na celu, m.in. informowanie o LSR i LGD, informowanie o ogłoszonych konkursach i zasadach realizacji projektów. Wszystkie opisane działania są skierowane do lokalnej społeczności, w szczególności do osób z grup defaworyzowanych, potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów....

Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego (koszty bieżące)

Postęp realizacji zestawienia rzeczowo-finansowego dla realizacji projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0001/16 pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, zgodnie z I wnioskiem o płatność zatwierdzonym w...

Zestawienie rzeczowo-finansowe (koszty bieżące)

Zestawienie rzeczowo-finansowe dla realizacji projektu Nr RPPD.09.01.00-20-0001/16 pt.„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, zgodnie wnioskiem o dofinansowanie zatwierdzonym w dniu 09 stycznia 2017 r....