Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, o celach niezarobkowych. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar gmin: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla gmin będących członkami Stowarzyszenia, zwanych dalej gminami, spójnej ze strategią Województwa Podlaskiego, Programem Rozwoju Powiatu Sokólskiego oraz strategiami gmin członkowskich,
 2. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 3. promocja obszaru objętego działalnością LGD,
 4. integracja i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie,
 5. wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej i inne podmioty krajowe i zagraniczne,
 6. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności z obszaru LGD oraz działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju,
 7. podtrzymywanie tradycji, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
 8. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 9. wspomaganie rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i potencjału sektora pozarządowego,
 10. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej,
 11. wspieranie nauki, edukacji, kultury, sztuki,
 12. ochrona dóbr kultury, tradycji i zabytków,
 13. działania edukacyjne i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ekologia i ochrona zwierząt,
 14. wspieranie rozwoju infrastruktury OZE,
 15. wspieranie procesu integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami lokalnymi,
 16. wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa historyczno-kulturowego,
 17. wspomaganie rozwoju turystyki, rekreacji oraz sportu,
 18. wspieranie rozwoju i budowy infrastruktury technicznej na obszarze LGD,
 19. promocja produktów lokalnych,
 20. rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
 21. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 22. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem,
 23. promocja i ochrona zdrowia,
 24. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 25. prowadzenie działalności naukowej, badawczej, rozwojowej i wydawniczej,
 26. szeroka promocja działalności Stowarzyszenia, w szczególności promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej,
 27. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów położonych na terenie gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie:
 • przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym
 • seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy oraz sportowych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
 • działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:

– opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
– tworzenie stron internetowych,
– przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

2. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,

3. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym,

4. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej, zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie wszystkie swoje cele realizuje na rzecz ogółu społeczności.