Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 23.09.2021 r. o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego zostaną ocenione wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru: 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu - rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata....

Nabór nr 10/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 10/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie przedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe....

Wyniki oceny Rady w związku z przeprowadzoną procedurą odwoławczą w ramach naboru 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że na posiedzeniu Rady w dniu 29.06.2021r. została przeprowadzona ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w....

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ANULOWANIA NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 9/2021 Z ZAKRESU ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zarząd Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski informuje o anulowaniu konkursu nr 9/2021 ogłoszonego w dniu 11.06.2021 r. w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zgodnie z § 8 ust.....

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 29.06.2021 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady, podczas którego zostanie przeprowadzona ponowna ocena wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru: 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju....

UWAGA! NABÓR ANULOWANY – Nabór nr 9/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu – rozwijania działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 9/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie przedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe....

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 6/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3. Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego oraz 7/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 6/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3. Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata....

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 20.05.2021 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 6/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3. Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 7/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych....

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Regionalnego....

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 22.04.2021 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór 7/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1. Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych

Nabór nr 7/2021 Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 7/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Rozwój oferty turystycznej....

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) oraz 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa....

Nabór nr 6/2021 Przedsięwzięcie 2.2.3 Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3. Działania promocyjne i....

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 26.02.2021 r. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci  niepełnosprawnych....

Nabór nr 5/2021 Przedsięwzięcie 2.3.1. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1. Inwestycje w infrastrukturę turystyczna i rekreacyjna....