Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Regionalnego....

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 22.04.2021 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 5/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1 Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór 7/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1. Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych

Nabór nr 7/2021 Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 7/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Rozwój oferty turystycznej....

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) oraz 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych na operacje z zakresu: typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa....

Nabór nr 6/2021 Przedsięwzięcie 2.2.3 Działania promocyjne i informacyjne z zakresu kultury i ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.3. Działania promocyjne i....

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 26.02.2021 r. o godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 4/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.4.3 Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i dostosowanie jej do potrzeb dzieci  niepełnosprawnych....

Nabór nr 5/2021 Przedsięwzięcie 2.3.1. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 5/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.3.1. Inwestycje w infrastrukturę turystyczna i rekreacyjna....

Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonych naborów 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z doradztwa prowadzonego elektronicznie, za które również wnioskodawca uzyska punkty w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. W przypadku świadczenia doradztwa drogą elektroniczną w treści maila prosimy o podanie danych kontaktowych wnioskodawcy (imię i  nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu) w celu udokumentowania przeprowadzonego doradztwa oraz przesłanie oświadczenia o zapoznaniu się i....

Nabór 3/2021 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego (z wyłączeniem zagospodarowania terenu)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 3/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1. Remont zabytków sakralnych....

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 17/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: - 17/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju....

Posiedzenie Rady.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 07.12.2020 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: - 17/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nabór 17/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe na operacje z zakresu – rozwijania działalności gospodarczej.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 17/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 1. Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzenie przedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe....

Komunikat z dnia 22.09.2020 w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.

Informujemy, iż od dnia 10.09.2020 r. obowiązuje  nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.   Link do zmiany rozporządzenia z poddziałania 19.2. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000155501.pdf

Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach naboru 12/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru: 12/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych na operacje z zakresu – podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  ....

Posiedzenie Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje, że w dniu 01.07.2020 r. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Rady oceniającej wnioski złożone w ramach naboru: - NABÓR nr 12/2020 PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 - Wsparcie powstawania nowych miejsc noclegowych na operacje z zakresu – podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.